Norsk nukleær dekommisjonering - statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

09.02.2018* Nyopprettelse

Navn: Norsk nukleær dekommisjonering - statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall
Kort navn: NND
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 101 Halden
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra Prop. 1 S 2018–2019, Nærings- og fiskeridepartementet, s. 98:
Kap. 907 Norsk nukleær dekommisjonering
Vedrørende 2018:
Ved stortingsvedtak 15. juni 2018 ble det bevilget 5 mill. kroner under post 01, jf. Innst. 400 S og Prop. 85 S (2017–2018). Norge har to forskningsreaktorer, i Halden og på Kjeller, og om lag 17 tonn brukt reaktorbrensel. Reaktorene eies av Institutt for energiteknikk (IFE), jf. kap. 929. Haldenreaktoren har vært midlertidig stengt siden mars 2018 og ble besluttet permanent stengt av IFEs styre 27. juni 2018. Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er et statlig forvaltningsorgan opprettet i februar 2018 og lokalisert i Halden. NND har som formål å være nasjonalt organ for opprydding etter den nukleære virksomheten ved IFEs anlegg på Kjeller og i Halden og sikker håndtering av nukleært avfall. NND skal bidra til samfunnsøkonomisk gode løsninger innenfor sitt ansvarsområde og utføre oppgavene på en måte som sikrer tillit i samfunnet og befolkningen. Virksomheten hadde to ansatte ved utgangen av september 2018.
Prioriteringer 2019
NND vil i 2018 og 2019 være i en etableringsfase der fokus vil være på å dimensjonere organisasjonen, og planlegge for fremtidig overtakelse av oppgaver og ansvar. Det skal bl.a. lages en strategi for hvilke oppgaver NND skal utføre selv og hvilke som bør utføres av andre på oppdrag fra NND. Blant de oppgavene NND vil kunne overta i 2019, er planlegging av nytt lager og deponi lav- og mellomaktivt avfall (KLDRA) og generell oppfølging av IFEs arbeid med dekommisjonering og håndtering av brukt reaktorbrensel. En prioritert oppgave vil være å foreslå arbeidsfordelingen mellom NND og IFE. Å gi NND konsesjonsbelagte oppgaver vil, på grunn av behov for kompetanseoppbygging og påfølgende utarbeidelse av konsesjonssøknad, kunne ligge noen år frem i tid.
__________________________________________________________________

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
- Organisasjonsnummer: 920 440 754
- Navn/foretaksnavn: NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING
- Registrert i Enhetsregisteret: 14.02.2018
- Stiftelsesdato: 09.02.2018
- Virksomhet/art/bransje: Planlegge og besørge dekommisjonering av norske atomanlegg og håndtering av norsk nukleært avfall.
Kilde : Enhetsregisteret (https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=920440754)

__________________________________________________________________

Regjeringen har besluttet at den nye statlige etaten som skal ha ansvar for opprydning av atomavfall legges til Halden. Det nye forvaltningsorganet skal hete "Norsk nukleær dekommisjonering (NND) – statlig etat for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall". Det vil være en hovedoppgave for Norsk nukleær dekommisjonering å planlegge og gjennomføre tiltak som sikrer en forsvarlig oppbevaring av alt nukleært avfall. I tillegg vil oppgavene særlig være knyttet til å planlegge og gjennomføre riving av atomreaktorene i Halden og på Kjeller når den tid kommer. Det er ikke besluttet når stenging av reaktorene finner sted. Etaten i Halden skal bygges opp gradvis.
Kilde: regjeringen.no; Nærings- og fiskeridepartementet, nyhetssak 5.12.2017
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-etat-legges-til-halden/id2580885/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.