Primærhelsetjenesteavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.02.2018 Ny via splittelse

Navn: Primærhelsetjenesteavdelingen
Kort navn: Primærhelsetjenesteavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

I statsråd 17. januar 2018 ble det gjort i regjeringen. Endringene resulterte i utnevning av en ny eldre- og folkehelseminister, mens tidligere helse- og omsorgsministers tittel nå blir helseminister.
Helse- og omsorgsdepartementet ledes således av to statsråder, en helseminister og en eldre- og folkehelseminister.

Eldre- og folkehelseministerens konstitusjonelle ansvar omfatter kommunale omsorgstjenester, herunder helse- og omsorgstjenester i institusjon og i hjemmet, personlig assistanse herunder praktisk bistand, opplæring, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent (BPA), samt støtte til pårørende. Statsråden er også ansvarlig for folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, drikkevann, kosmetikk, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging, smittevern, strålevern og atomsikkerhet og miljørettet helsevern. Eldre- og folkehelseministeren vil gjennom avdelingens ansvar være ansvarlig for etatsstyringen av Strålevernet og Folkehelseinstituttet, faglig etatsstyring av Mattilsynet samt eierstyring av Vinmonopolet.

Helseministerens konstitusjonelle ansvar omfatter de øvrige saksområdene i departementet blant annet kommunale helsetjenester innen somatikk og psykisk helse, inklusive fastlegeordningen, fysioterapitjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og legemiddelomrtådet. Videre vil helseministeren ha ansvar for eierstyringen av spesialisthelsetjenesten, og arbeidet med rus og psykisk helsevern. Helseministeren vil være ansvarlig for etatsstyringen av Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Statens helsetilsyn, Statens legemiddelverk, Bioteknologirådet, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk pasientskadeerstatning, samt eierstyringen av de regionale helseforetakene og Norsk helsenett.

Som en følge av endringene i politisk ledelse ble det fra 1. februar gjennomført organisatoriske endringer i Helse- og omsorgsdepartementet. Kommunetjenesteavdelingen blir delt i Omsorgstjenesteavdelingen og Primærhelsetjenesteavdelingen.

Kilde: Helse og omsorgsdepartementet - Nyhet 06.02.2018
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-helse-og-omsorgsdepartementet/id2588821/)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.