Utbygging

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2020 Ny via omorganisering

Navn: Utbygging
Kort navn: Utbygging
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Vegdirektoratet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 4601 Bergen
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Samferdselsdepartementet legger i Prop. 79 L (2018-2019) fram forslag til endringer i veglova mv. som følger opp beslutningen om at fylkesveiadministrasjonen skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Det legges fram forslag til endringer i veglova som opphever bestemmelsene om den felles veiadministrasjonen for riksveiene og fylkesveiene i loven, også kalt sams vegadministrasjon. Departementet foreslår videre endringer i loven som endrer den lovfestede organiseringen av Statens vegvesen i regioner, til en mer nøytral regulering av etaten i loven.

Statens vegvesen, består av et direktorat og seks fagdivisjoner, og ledes av en vegdirektør. Vegdirektoratet er det øverste forvaltningsnivået og ligger i Oslo. Divisjonene har sine hovedkontor spredt ut over landet.

Utbygging er pr. januar 2020 organisert i følgende avdelinger:
- Styring Utbygging
- Teknologi og utvikling Utbygging
- Kontrakt og marked Utbygging
- Fagressurser Utbygging
- Utbyggingsområde midt
- Utbyggingsområde nord
- Utbyggingsområde sørøst
- Utbyggingsområde vest

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.