Eldreombudet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2021* Nyopprettelse

Navn: Eldreombudet
Kort navn: Eldreombudet
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1507 Ålesund
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Eldreombudet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet.
Forvaltningsorganet ledes av et eldreombud. Eldreombudet åremålsbeskikkes av Kongen i statsråd for en periode på seks år uten adgang til gjenoppnevning.
Kongen eller departementet kan ikke instruere Eldreombudet om dets faglige virksomhet.
Kilde: Lov om eldreombudet
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-06-19-80
_______________________________________________________________________

Eldreombudet er lokalisert til Ålesund, sammen med Senter for et aldersvennlig Norge.
Senter for et aldersvennlig Norge vil fra 2020 være sekretariat for rådet og ha ansvar for gjennomføring av programmet. Senteret vil bli samlokalisert med Eldreombudet, men være administrativt organisert under Helsedirektoratet.
_______________________________________________________________________

Eldreombudet ble utnevnt i statsråd i februar 2020. Sekretariatet er under etablering høsten 2020.
www.eldreombudet.no
_______________________________________________________________________

Registrert i Enhetsregisteret: 15.06.2020

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.