Fiskeridirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 111 111 222 104 85 189 7 26 33
2011 106 109 215 96 85 181 10 24 34
2012 116 112 228 106 90 196 10 22 32
2013 112 106 218 104 85 189 8 21 29
2014 112 107 219 102 87 189 10 20 30
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 48 46 47 48 47 47 57 42 45
2011 49 46 47 48 47 47 60 43 48
2012 49 46 48 48 47 47 59 45 49
2013 50 47 49 49 49 49 60 42 47
2014 49 47 48 49 47 48 54 46 49

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1906* Navneendring

Navn: Fiskeridirektoratet
Kort navn: Fiskeridirektoratet

Under Fiskeridirektoratet ligger bl.a. Fiskeridirektoratets Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratets kjemisk-teknisk forskningsinstitutt og Fiskeridirektoratets bygnings- og maskinteknisk avdeling.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Når det gjelder Fiskeridirektoratets kjemisk-teknisk forskningsinstitutt og Fiskeridirektoratets bygnings- og maskinteknisk avdeling ble forskningsvirksomheten som foregikk ved begge disse enhetene overført til det nye Fiskeriteknologiske forskningsinstitutt (FTFI) ved etableringen av dette tidlig på 1970-tallet (se St.meld.nr.36 1970-71). Senere er Fiskeriteknologiske forskningsinstitutt (FTFI) omdannet til et aksjeselskap i NORUT Gruppen AS og eies pr 2001 51% av NORUT Gruppen AS (http://www.norut.no/) og 49% av Fiskeridepartementet. Navn pr. 2001: Fiskeriforskning - Norsk institutt for fiskeri- og havbruksforskning A/S (http://www.fiskforsk.norut.no/)

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1965* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.1971 Består via innlemming

01.01.1983* Består via innlemming

Lokalisering: 1201 Bergen
Innlemmede enheter:

01.01.1990* Består via utskilling

Lokalisering: 1201 Bergen
Utskilte enheter fra denne enheten:

01.01.2003 Består via utskilling

Lokalisering: 1201 Bergen
Utskilte enheter fra denne enheten:

Ernæringsinstituttet ble skilt ut fra Fiskeridirektoratet med virkning fra 1. januar 2003. Instituttet er nå direkte underlagt Fiskeridepartementet og har endret navn til Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).En viktig grunn til utskillelsen var å få et klarere skille mellom risikovurdering - som skal være en uavhengig vitenskapelig prosess - og forvaltning (tilsyn m.v.) knyttet til sunn og trygg sjømat. Ledes av et styre som øverste organ. Om utskillelsen: Se bl.a. St.prp.nr.1 Tl. 11 (2002-2003) (http://odin.dep.no/repub/02-03/stprp/1t11/) og B.innst.S.nr.8 Tl. 1 (2002-2003) (http://www.stortinget.no/innb/innb-200203-008-t1.html )
---------------------
Fram 1975 var virksomheten organisert som en avdeling i direktoratet; Avdeling for vitaminundersøkelser. Fra 1975 ble avdelingen omorganisert til Fiskeridirektoratets vitamininstitutt. I 1985 endret enheten navn til Fiskeridirektoratets ernæringsinstitutt.

01.03.2003 Består via omorganisering

Lokalisering: 1201 Bergen

Fiskeridirektoratet har med bistand fra Statskonsult foretatt en gjennomgang av direktoratet sentralt. Gjennomgangen resulterte i en ny og mer hensiktsmessig sentralorganisasjon fra 1. mars 2003. Dette innebærer færre avdelinger med klarere oppgavefordeling, tydeligere ansvarsfordeling i toppledelsen og klarere rapporterings- og styringslinjer for ytre etat. Ansvaret for arbeidet med trygghet og kvalitet ved sjømat er skilt ut i en egen avdeling, og vil bli overført til Mattilsynet med virkning fra 1. januar 2004.

Beslutningen om at oppgavene med trygghet og kvalitet ved sjømat skal overføres til det nye Mattilsynet utløste også behov for en omorganisering av Fiskeridirektoratets regionstruktur for å sikre en optimal ressursutnyttelse. Dette var i hovedsak bakgrunnen for regjeringens beslutning om at Fiskeridirektoratets regioner skulle reduseres fra ni til fem, med regionkontor i Tromsø, Bodø, Ålesund, Måløy og Egersund.

I samsvar med Stortingets anmodningsvedtak den 19. desember 2002 i Budsjett-innst. S. nr. 8 Tillegg nr. 1 (2002-2003), har regjeringen imidlertid omgjort vedtaket, slik at regionkontorene for Fiskeridirektoratet i Trondheim og Vadsø også videreføres.
Ny regionstruktur skal være etablert fra 1. januar 2004. Med sju regioner vil de administrative innsparingene bli lavere enn det var lagt opp til.

Kilde: St.prp.nr.1 2003-2004, Fiskeridepartementet s. 28-29

01.01.2004 Består via omorganisering

Lokalisering: 1201 Bergen
Relaterte enheter:

Ansvaret for arbeidet med trygghet og kvalitet ved sjømat ble skilt ut i en egen avdeling i Fiskeridirektoaret fra 1.3.2003. Avdelingen ble overført til Mattilsynet med virkning fra 1. januar 2004.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.