Fylkeslegekontoret i Troms

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1913* Nyinnskrevet

Navn: Amtslegekontoret i Troms
Kort navn: Amtslegekontoret i Troms
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Tilhører gruppe : Amtslegekontor
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1902 Tromsø

Historikk

Amts-/fylkeslegeembetet er hjemlet i Lov om offentlige legeforretninger av 26.07.1912. Også tidligere fantes en amtslege. Den første amtslegen i Troms startet i embetet i 1893. Betegnelsen amtslege ble skiftet ut med fylkeslege i 1919. Amtslegens oppgaver var færre enn fylkeslegens. Amtslegen var ansatt av amtmannen, fylkeslegen av kongen. Den første fylkeslegen ble utnevnt i 1920, og embetet var i begynnelsen kombinert med distriktslegestilling. Først i 1961 ble alle fylkesleger utnevnt i heldagsstilling. Den gjeldende instruks for fylkeslegen er fra 1914, endret i 1931. Fylkeslegen er den lokale representant for forvaltningen av helsespørsmål i fylket. Han skal påse at lover og bestemmelser om helsevesenet blir overholdt. Han var/er også distriktslegens/kommunelegens nærmeste overordnede, og skal føre tilsyn med alt offentlig helsepersonell. Fylkeslegen har også oppgaver innenfor offentlige helseinstitusjoner i fylket. Fylkeslegen i Troms ble fra 01.01.2002 innlemmet i Fylkesmannen i Troms.

Kilde: Arkivportalen.no

--------------
I følge lov av 26.7.1912 om utførelsen av de offentlige legeforretninger er det i hvert fylke, unntatt Oslo, en fylkeslege (§ 7) I Oslo ble fylkeslegens funksjoner utøvd av stadsfysikus, som forente fylkeslegefunksjonen med funksjonen som helserådsordfører.

Denne gruppen omfatter også distriktsleger, Statsfysici, Stadsleger. Senere også fylkespsykiater (ca. 1978) og overleger HVPU (ca. 1982)

01.01.1919 Navneendring

Navn: Fylkeslegekontoret i Troms
Kort navn: Fylkeslegekontoret i Troms

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

31.12.2002 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Fylkesmannsembetet blir utvidet fra 1.1.2003. Fylkeslegekontorene innlemmes i Fylkesmannsembetet. Enheten inngår fra dette tidspunktet som helseavdelingen hos fylkesmannen. Helseavdelingen vil utføre tilsyn med helsetjenester og helsepersonell som Helsetilsynet. I samsvar med Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten er avdelingen direkte underlagt Statens Helsetilsyn og uavhengig av fylkesmannen i tilsynsarbeidet.
Også Statens utdanningskontorer inngår i embetet som utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.