Fylkeslege

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1913* Nyinnskrevet

Navn: Amtslegekontor
Kort navn: Amtslegekontor
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Gruppe
Lokalisering: -1

Forløperen til fylkeslegen var amtslegeordningen som ble opprettet med hjemmel i lov 27. juni 1891 nr. 2 og sirkulære 10. november 1891 fra Justisdepartementet til amtmennene om undersøkelse og bedømmelse av fattige og sinnssyke. Men allerede i 1848 påla sinnssykeloven amtmannen flere oppgaver innen sinnssyke-omsorgen og han hadde behov for en særskilt sakkyndig. Enkelte amtmenn benyttet distriktslegene til dette formål. Amtslegestillinger ble opprettet i 1912 for å etablere en enhetlig medisinalforvaltning på fylkesnivå. Fra 1919 endret de navn til fylkeslege. Henvendelser fra fylkets øvrige helsepersonale til overordnet myndighet skulle sendes gjennom fylkeslegen. Da distriktslegestillingene ble opphevet i 1984, overtok fylkeslegen en del statlige tilsynsoppgaver.

I følge lov av 26.7.1912 om utførelsen av de offentlige legeforretninger er det i hvert fylke, unntatt Oslo, en fylkeslege (§ 7) I Oslo ble fylkeslegens funksjoner utøvd av stadsfysikus, som forente fylkeslegefunksjonen med funksjonen som helserådsordfører.

Denne gruppen omfatter også distriktsleger, Statsfysici, Stadsleger. Senere også fylkespsykiater (ca. 1978) og overleger HVPU (ca. 1982)

Oppgaver:
• Føre tilsyn med alt helsepersonell i fylket.
• Føre tilsyn med sinnssyke i privat forpleining.
• Føre tilsyn med vaksinasjon, kommunale og private sykehus og andre institusjoner for pleie og behandling.
• Visitere fylkets apotek og være fast rettsmedisinsk sakkyndig.
• Ha overordnet ansvar for håndtering av epidemi utbrudd.
• Kontrollere fengsler og føre tilsyn med fattigsykepleien.
• Være faglig overordnet stads- og distriktslegene.
• Være rådgiver for fylkesmannen i medisinalsaker.

Hjemmel:
Lov 26. juli 1912 nr. 1 om utførelsen av offentlige legeforretninger.

01.01.1919* Navneendring

Navn: Fylkeslege
Kort navn: Fylkeslege

Fra 1919 endret amtslegeordningen navn til fylkeslege

01.01.1984* Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Distriktslegetjenesten

Da distriktslegestillingene ble opphevet i 1984 i forbindelse med kommunehelselovens iverksettelse, overtok fylkeslegen en del statlige tilsynsoppgaver.

Distriktslegetjenesten hadde i 1983 til sammen 936 ansatte fordelt på 835 menn og 101 kvinner. Dette utgjorde 914,8 årsverk fordelt på 813 for menn og 80 for kvinner.

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

31.12.2002 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Fylkesmannsembetet blir utvidet fra 1.1.2003. Fylkeslegekontorene innlemmes i Fylkesmannsembetet. Enheten inngår fra dette tidspunktet som helseavdelingen hos fylkesmannen. Helseavdelingen vil utføre tilsyn med helsetjenester og helsepersonell som Helsetilsynet. I samsvar med Lov om statlig tilsyn med helsetjenesten er avdelingen direkte underlagt Statens Helsetilsyn og uavhengig av fylkesmannen i tilsynsarbeidet.
Også Statens utdanningskontorer inngår i embetet som utdanningsavdelingen hos fylkesmannen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.