Norsk Tipping A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

03.03.1947 Nyopprettelse

Navn: A/S Norsk Tipping
Kort navn: A/S Norsk Tipping
Tilknytningsform: Særlovsselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Selskapet ble registrert 3 mars 1947 etter lov 21. juni 1946, jfr. kgl.res. 24.10.1946. Ledes av et styre.
Ved opprettelsen var eigerforholdet slik: Staten ved Sosialdepartementet 40%, Norges Idrettsforbund 40% og Norsk Fotballforbund resterende 20%.

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1950* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1961* Navneendring

Navn: Norsk Tipping A/S
Kort navn: Norsk Tipping A/S

01.06.1975* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 401 Hamar

Norsk Tipping AS ble flyttet til Hamar sommeren 1975 i tråd med utflyttningsvedtak fra 1967. Før dette hadde institusjonene virksomheten plassert på to forskjellige steder i Oslo; produksjonsavdelingen på Smestad og administrasjonen på Linderud. Kilde: Harald Sætren (1983): Iverksetting av offentlig politikk.

01.01.1990* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1991* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Kulturdepartementet

01.01.1993* Består via omorganisering

Lokalisering: 403 Hamar

Fra 1993 helt statseid, tidligere var aksjekapitalen delt mellom staten (40 %), Norges Idrettsforbund (40 %) og Norges Fotballforbund (20 %). Virksomheten reguleres av lov om pengespill av 28. aug. 1992 med Kultur- og kirkedepartementet som ansvarlig myndighet.

Utdrag fra vedtekter for Norsk Tipping AS, fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1992 med hjemmel i lov av 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. § 3 tredje ledd. Fremmet av Kulturdepartementet. Endret ved forskrifter 8 april 2005 nr. 303, 16 mars 2007 nr. 303:
§ 1. Selskapets navn og eierskap
Selskapets navn er Norsk Tipping AS. Selskapet opprettes fra 1. januar 1993, jf. kgl.res. 11. desember 1992 om opprettelse av selskapet. Staten eier alle aksjer i selskapet. Bestemmelsene i aksjeloven 13. juni 1997 nr. 44 gjelder ikke for Norsk Tipping AS, jf. pengespilloven § 3 annet ledd. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret gjelder imidlertid tilsvarende for Norsk Tipping AS.

Kilde:
FOR 1992-12-11 nr 1266: Vedtekter for Norsk Tipping AS.
http://www.lovdata.no/for/sf/in/xu-19921211-1266.html

01.01.2002 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Lokalisering: 403 Hamar

01.01.2002* Består via omorganisering

Lokalisering: 403 Hamar
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Statskontrollen, som kontrollerte Norsk Tipping på Hamar, ble fra årsskiftet 2001/2002 en avdeling under Lotteritilsynet med navnet Lotteritilsynet seksjon Hamar. Også Statens Kontrollkomité for Norsk Rikstoto er blitt en del av Lotteritilsynet -> se Ot.prp. nr. 2 (2001-2002), Innst. O. nr. 18 (2001-2002).

Overskudd fra alle spill og lotteri i Norge skal komme humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner til gode. Ved å samle kontroll og forvalting av alle store lotteri og statlige spill i ett organ, Lotteritilsynet, ønsker styresmaktene å sikre at ”det frivillige Norge” også i framtida får sin rettmessige del av disse inntektene.

++++++++++++++++

Statskontrollen ved Norsk Tipping var et statlig organ hvis medlemmer ble oppnevnt av Kulturdepartementet for å kontrollere de spill som foregikk ved monopolbedriften Norsk Tipping i årene 1948-2001. I årene 1982-1990 kontrollerte også dette organet V-65-spillet ved Norsk Rikstoto som Norsk Tipping hadde driftsansvaret for.

01.01.2016* Består via omorganisering

Lokalisering: 403 Hamar
Relaterte enheter:
  • ExtraStifelsen

Extra-spillet ble overdratt Norsk Tippings ordinære spillportefølje fra 1. januar 2016. Etter dette mottar ExtraStiftelsen en prosentandel av overskuddet til Norsk Tipping.

Om ExtraStiftelsen
I 1989 begynte Kreftforeningen, Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for folkehelsen arbeidet med å utvikle et nytt landsomfattende TV-spill. I 1993 etablerte de ExtraStiftelsen, som pr 2016 består av 32 medlemsorganisasjoner, med til sammen over én million medlemmer. I mars 1996 inngikk ExtraStiftelsen avtale med Norsk Tipping om utvikling, drift og markedsføring av spillet. Extra-spillet ble lansert på NRK1 for første gang 28. september 1996. Siden lanseringen har Extra-spillet finansiert frivillige helseprosjekter over hele landet med 3,6 milliarder kroner (pr. 2016).

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.