Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver (ER)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1998 Nyopprettelse

Navn: Etat for rådssekretariater og enkelte helse- og sosialfaglige oppgaver (ER)
Kort navn: Etat for rådssekretariater
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Etaten ble opprettet fra 1.1.98 for å ivareta en del direktoratsoppgaver primært i forhold til eldre og funksjonshemmede. Fra starten i 1998 var sekretariatene til følgende virksomheter tilknyttet den nye etaten:
- Frivillighetens samarbeidsorgan (FRISAM),
- Statens eldreråd, Rådet for funksjonshemmede,
- Fordelingsnemda for tilskudd i funksjonshemmedes organisasjoner
- Samarbeidsorganet for helsefremmende oppgaver (SOHO)

Pr 2001/2002 består etaten av disse avdelingene:
- Avdeling for sjeldne funksjonshemninger
- Frisam
- Statens råd for funksjonshemmede
- Trenings- og rådgivningssenteret (overført fra Oslo kommune til staten ved etaten fra 1.7.99)
- Statens eldreråd
- Fordelingsnemnda
- TAKO-senteret (Tannhelsekompetansesenteret - Organisatorisk en enhet under Det odontologiske fakultet ved UiO)

Internett: www.er.dep.no

31.12.2001 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Enheten inngår i det nye Sosial- og helsedirektoratet som etableres med utgangspunkt i oppgaver fra Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Etat for rådssekretariater mv,
Avdeling for sjeldne funksjonshemminger og sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Det planlagte sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten vil også bli lagt til Sosial- og helsedirektoratet. I tillegg overføres oppgaver og personell fra Statens institutt for folkehelse, Statens helsetilsyn, Statens helseundersøkelser og Sosial- og helsedepartementet. Trenings- og rådgivningssenteret på Sunnaas (TRS), Tannhelsekompetansesenteret for sjeldne funksjonshemninger (TAKO), Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (DELTA-senteret) og Institutt for blødere inngår også i direktoratet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.