Helsedirektoratet sentralt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002 Ny via sammenslåing

Navn: Sosial- og helsedirektoratet
Kort navn: Sosial- og helsedirektoratet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 07 Helse
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Sosial- og helsedirektoratet etableres med utgangspunkt i oppgaver fra Statens tobakksskaderåd, Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet, Rusmiddeldirektoratet, Giftinformasjonssentralen, Etat for rådssekretariater mv, Avdeling for sjeldne funksjonshemminger og sekretariatet for Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Det planlagte sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten vil også bli lagt til Sosial- og helsedirektoratet. I tillegg overføres oppgaver og personell fra Statens institutt for folkehelse, Statens helsetilsyn, Statens helseundersøkelser og Sosial- og helsedepartementet. Trenings- og rådgivningssenteret på Sunnaas (TRS), Tannhelsekompetansesenteret for sjeldne funksjonshemninger (TAKO), Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (DELTA-senteret) og Institutt for blødere inngår også i direktoratet.Etableringen av Sosial- og helsedirektoratet skjer for å styrke den utøvende aktiviteten i den sentrale sosial- og helseforvaltningen. Iverksettingsoppgaver fra Statens helsetilsyn og Sosial- og helsedepartementet overføres og samles i Sosial- og helsedirektoratet, og etatene som er nevnt over slås sammen for å utvikle et mer solid faglig og enhetlig miljø for kunnskapsbasert iverksetting av tiltak mot forvaltningen og befolkningen.Sosial- og helsedirektoratet består av tre divisjoner og en enhet for kunnskapshåndtering.Administrativt ligger direktoratet under Helsedepartementet, men sorterer faglig under både Sosialdepartementet og Helsedepartementet. Internett: www.shdir.no

01.01.2004* Består via omorganisering

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ble etablert 1.1.04, og hadde ved etableringen ca. 80 ansatte. Senteret er etablert ved å slå sammen Senter for medisinsk metodevurdering (SMM), Stiftelsen for helsetjenesteforskning (HELTEF) og en del av Divisjon for kunnskapshåndtering i Sosial- og helsedirektoratet

01.01.2004* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Overordnet: Helsedepartementet
Type enhet: Hovedkontor

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.04.2008 Består via omorganisering

Som del av en prosess med flytting av oppgaver mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og SHdir i 2008 og 2009, skiftet SHdir navn til Helsedirektoratet 1. april 2008. Dette skjer som en følge av at ansvaret for arbeidet med sosiale tjenester og levekår ble overført til Arbeids- og velferdsdirektoratet. Målet med overføringen er å samle viktig kompetanse innenfor sosial-, velferds- og arbeidsmarkedstiltak under ett tak.

01.04.2008 Navneendring

Navn: Helsedirektoratet sentralt
Kort navn: Helsedirektoratet sentralt

01.01.2009 Består via omorganisering

Omorganisering av helserefusjonsområdet:
Fra og med 1. januar 2009 flyttes forvaltningsansvaret for helserefusjoner fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) til Helsedirektoratet. Seksjon for helsetjenester i Arbeids- og velferdsdirektoratet (38612) flyttes over til Helsedirektoratet. NAV Helsetjenesteforvaltning skifter navn til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), og organiseres som en ytre etat under Helsedirektoratet.

01.01.2012 Består via innlemming

KITH - Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren - ble med virkning fra 01.01.2012 innlemmet i Helsedirektoratet. Dette gjøres for å styrke myndighetenes standardiseringsarbeid innen e-helse.

Overføringen ble besluttet av regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2011. Ansatte i tidligere KITH er nå overført samlet til Helsedirektoratets nye avdeling standardisering i divisjon e-helse og IT. Kontorsted er fortsatt Trondheim.
"Vi er glade for å få dette miljøet inn i Helsedirektoratet og tror det vil gi synergieffekt at vi kan jobbe mer samlet på e-helsefeltet", sier divisjonsdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet.

Avdeling standardisering vil i stor grad videreføre sine arbeidsoppgaver fra KITH. Avdelingen har hovedansvar for utvikling og vedlikehold av standarder, test og godkjenning, samt brukerstøtte og rådgivning ved innføring og bruk av IKT i helse- og omsorgssektoren.

Kilde: KITHs nettsider

01.01.2016 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten etableres gjennom å slå sammen sekretariatene for:
- Pasientskadenemnda,
- Klagenemnda for behandling i utlandet,
- Preimplantasjonsdiagnostikknemnda,
- Statens helsepersonellnemnd og
- Apotekklagenemnda,

Ansvar for klagesaker overføres til det nye organet fra:
- Helsedirektoratet og
- Helfo.

Klageorganet skal etableres i Bergen med en overgangsperiode på tre år hvor klageorganet vil ha kontorer både i Bergen og Oslo.

01.01.2016 Består via utskilling

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilte enheter fra denne enheten:

Det etableres et Direktorat for e-helse
Direktoratet baseres på divisjon e-helse i Helsedirektoratet. Direktoratet skal ha tett integrasjon med Helsedirektoratet som faglig normerende etat. Det nye direktoratet skal ha ansvar for styring, gjennomføring og forvaltning av nasjonale IKT-prosjekter. I dette ligger også ansvar for forvaltning og utvikling av lover, forskrifter og IKT-standarder.

Kilder:
- Helsedirektoratet (https://helsedirektoratet.no/nyheter/sterkere-fagmyndighet-og-nytt-direktorat-for-e-helse)
- Helse og omsorgsdepartementet: Endringer i helseforvaltningen (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringer-i-helseforvaltningen/id2459761/)
- Helse og omsorgsdepartementet: Færre etater i helseforvaltningen (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/farre-etater-i-helseforvaltningen/id2411071/)
- Helse og omsorgsdepartementet: Prop. 9 L (2015–2016) Endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.) (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-9-l-20152016/id2459435/?ch=1&q=)

01.01.2016 Består via innlemming

Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Fra 1.1.2016 inntreffer følgende endringer under Helsedirektoratet:
- Statens autorisasjonskontor for helsepersonell innlemmes i Helsedirektoratet
- Statens strålevern etableres som etat i Helsedirektoratet
- Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) deles i to; forvaltningsoppgaver overføres fra til Helsedirektoratet, resterende oppgaver overføres til Folkehelseinstituttet.
(Det er Avdeling for kvalitet og pasientsikkerhet samt Sekretariatet for prioriteringsutvalget som overføres fra Kunnskapssenteret til Helsedirektoratet).

01.06.2016* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Heslsedirektoratet overførte 43 ansatte til Norsk helsenett SF
____________________________

I juni 2016 fikk Norsk Helsenett i oppdrag av helseministeren å etablere et sentralt tjenestesenter for alle underliggende etater under Helse- og omsorgsdepartementet. I løpet av 2017 får Norsk Helsenett ansvaret for å levere tjenester innen anskaffelser, IKT og arkiv/dokumentforvaltning til Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn, Folkehelseinstituttet, Direktoratet for e-helse, Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten, Norsk Pasientskadeerstatning, Bioteknologirådet, Statens legemiddelverk, Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), Helseøkonomiforvaltningen og Pasient og brukerombudene. De ansatte som skal jobbe i tjenestesenteret kommer fra etatene, og overføres til Norsk Helsenett.
Kilde: Norsk helsenett SF hjemmeside; https://www.nhn.no/om-oss/vaar-historie/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.