Statens pensjonskasse

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1917 Nyopprettelse

Navn: Statens pensjonskasse
Kort navn: SPK
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Kristiania

Enheten er etablert 1. juli 1917 ved lov av 20. april 1917 som senere er avløst av lov av 28. juli 1949 med senere endringer og tillegg.

Pensjonskassens avgjørelser kan ankes inn for Trygderetten under Sosialdepartementet. Lov om Statens Pensjonskasse omfatter samtlige statstjenestemenn, lærerstillinger i skoleverket og en rekke stillinger i helsevesen, forskning og vitenskap, kunst og humanitær virksomhet.
__________________________________________________________________

Perioden: 1873 - 1917:
Pensjonskassen for statens bestillingsmenn ble opprettet under statens garanti ved lov 31.5.1873. Før 1900 var følgende grupper av bestillingsmenn innlemmet i pensjonskassen: telegraftjenestemenn, underoffiserer og tjenestemenn i hær og marine, tolloppsynsmenn, underordnede funksjonærer ved fengslene, lensmenn, underkontrollører ved brennevin- og malttilvirkning, forskjellige posttjenestemenn, betjenter ved Oslo byrett. 1.1.1894 ble det opprettet en ny avdeling som også
kunne omfatte embetsmenn. Navnet ble samtidig endret til Pensjonskassen for statens tjenestemenn. Ved opprettelsen av Statens pensjonskasse i 1917 gikk denne kassen over i likvidasjonstilstand på samme måte som Den norske enkekasse, og administrasjonen ble lagt til Styret for Statens pensjonskasse.
Kilde: Arkivportalen.no
https://www.arkivportalen.no/contributor/no-a1450-01000001377249?ins=RA

01.01.1981 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Statens pensjonskasse er overført fra Sosialdep. til Forbruker- og administrasjonsdepartementet med virkning fra 1. januar 1981.

01.01.1990 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Statens pensjonskasse er overført fra Forbruker- og administrasjonsdepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementetmed virkning fra 1. januar 1990.

01.01.1997* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2001* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Forvaltningsbedrift
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Omdannet til FVB fra 1.1.2001 bl.a. på bakgrunn av bl.a. Grøholt-utvalgets utredning (jf. Innst. S. nr. 2 (1999-2000))

Statens Pensjonskasse skal omdannes fra å være et ordinært forvaltningsorgan til forvaltningsbedrift fra og med 1. januar 2001. Dette for å ivareta SPKs behov for effektivitet, handlefrihet og omstillingsevne, herunder også muligheten til en mer fleksibel driftsorganisasjon som kan møte de utfordringer veksten i antall pensjoner medfører i årene framover. Omleggingen til forvaltningsbedrift innebærer bl.a. at SPKs driftsbudsjett nettobudsjetteres.
Budsjett-innst. S. nr. 2 (2000-2001), Jf. St.prp. nr. 1 (2000-2001)

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.