Aetat - Arbeidsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

04.05.1945* Ny via omorganisering

Navn: Arbeidsdirektoratet
Kort navn: Arbeidsdirektoratet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:
  • Direktoratet for arbeidsformidling og arbeidsløshetstrygd
  • Direktoratet for arbeidsløshetstrygd

De første norske arbeidskontorene var kommunale. Det første kom i Bergen 1897, og deretter fulgte Kristiania 1898, Trondheim 1901 og Stavanger 1902. Etter at loven om offentlige arbeidskontorer trådte i kraft i 1908, kom det til slike kontorer i de større bykommunene. Under første verdenskrig fungerte Kristiania arbeidskontor som et sentralkontor for offentlig arbeidsformidling i hele landet.

I 1916 ble det opprettet en statlig inspektørstilling for arbeidsformidling og arbeidsledighetsforsikring. I 1923 ble arbeidsfeltet utvidet til også å omfatte opplysningsvirksomhet om utvandring, senere også oppgaver i tilknytning til arbeidstillatelse for utlendinger. Inspektoratet endret i 1939 navn til Direktoratet for arbeidsformidling og arbeidsløshetstrygd og eksisterte til frigjøringen i 1945.

Ved provisorisk anordning 4.5.1945 ble det opprettet et direktorat, Arbeidsdirektoratet, som startet sin virksomhet i Oslo ved frigjøringen. Direktoratet fikk fire kontorer, et administrasjonskontor, et arbeidsformidlings- og yrkesrettledningskontor, et arbeidstiltakskontor og et statistikkontor. Arbeidsløshetstrygden, som hadde vært en del av det forrige direktoratet, ble grunnlaget for et eget direktorat, Direktoratet for arbeidsløshetstrygd. Dette eksisterte til 30.6.1947, da det ble inkorporert som et kontor i Arbeidsdirektoratet.

Senere fikk Arbeidsdirektoratet kontorer for sjømannsformidling, områdeplanlegging, yrkesrettleiing og attføring. Kontoret for områdeplanlegging ble nedlagt 31.12.1962 og oppgavene overført til Kommunaldepartementet..

Innenfor Arbeidsdirektoratet kom en egen nemnd for registrering, arbeidsformidling og forhyring av sjøfolk, Sjømannsnemnda. Denne kom til med hjemmel i sysselsettingsloven 27.6.1947.

01.01.1948* Består via innlemming

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1972* Består via innlemming

Ordresentralen er sannsynligvis innlemmet i / overført til Arbeidsdirektoratet

01.01.1990* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1998* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

21.02.2000 Navneendring

Navn: Aetat - Arbeidsdirektoratet
Kort navn: Aetat

Fra og med 21.2.2000 fikk Arbeidsmarkedsetaten nytt navn og ny logo

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

30.06.2006 Nedlagt via sammenslåing

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Sammenslått inn i:

Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ble åpnet 01. juli 2006. Etaten overtok da ansvarsområder og oppgaver som tidligere tilhørte Aetat Arbeidsdirektoratet , Rikstrygdeverket (RTV) og NAV interim.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.