Aetat - Arbeidsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser publikasjoner som omhandler denne enheten.

46 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Arbeidsformidling og brukere på et arbeidsmarked i endring. Harvold, Kjell Arve
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 NAV-reformen : En kvantitativ analyse av samarbeidsavtalene som ligger til grunn for NAV-partnerskapet Karlsen, Elin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 NAV-reformen : en studie av argumentasjonen i beslutningsprosessen om enny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Kristensen, Roar Andreas
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Historien om NAV-reformens unnfangelse : om idéleverandører bak reorganiseringen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Reegård, Kaja
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2008 Reformer i organiseringen av velferdstjenester. En komparativ analyse av Hartz-reformen i Tyskland og Nav-reformen i Norge Wie, Katherine Beate Middleton
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 NAV-reformen : en organisasjonsteoretisk analyse av prosessen vedrørendeorganiseringen av det nye Arbeids- og velferdsdirektoratet Nielsen, Ulla Finnerud
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) - en studie av beslutningsprosessen som endte i vedtak om reorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Haugneland, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Mot en ny Arena? "en implementeringsstudie med fokus på innføringen av Aetats nye saksbehandlersystem, Arena". Engelsrud, Jens Kristoffer Auensen
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2005 Hvorfor sammenslå? En studie av bakgrunnen for forslag og erfaringer med endring i forholdet mellom sosialtjenesten, A-etat og trygdetjenesten, med spesielt fokus på VI-prosjektet i Saupstad bydel, Trondheim. Walnum, Hans Jakob Strand
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 History, structure and policy: an organisational study of the public employment services. Dhall, Ritika
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Samordning av velferdsetatene : en kvalitativ studie av samordningen av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i Skien. Johannessen, Finn Arild
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Aetat: En organisatorisk kameleon. - En studie av endringsprosesser i Aetat fra 1990 til 2003. Kjeseth, Camilla
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Offentlige servicekontor: hvordan reagerer statlige etater på et moderniseringsprosjekt initiert av sentrale myndigheter? Melhus, Ole Christian
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Maktforhold i møte mellom offentlig forvaltning og publikum. - En komparativ studie av skatteetaten, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten. Haugen, Nina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 Omstrukturering av arbeidskontorene i Arbeidsmarkedsetaten. En komparativ studie av prosessen i Hordaland og Sør-Trøndelag perioden 1997-1999. Falch, Birgit
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2000 En prosesstudie av Blaalid- utvalgets gjennomgang av regelverk for arbeidsformidling og arbeidsleie. Wagelid, Terje
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Marknadsetat eller omsorgsetat? Ein historisk-komparativ studie av forvaltning og politikk for svake grupper på arbeidsmarknaden i Noreg og Danmark. Hamre, Anne Karin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1997 Arbeidsmarknadsetaten og EØS-avtalen. Ei reaktiv tilpassing. Strand, Anne Gerd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Med attføring som livsstil. En studie av attføringsveilederes yrkespraksis. Moldestad, Beathe Rognstad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 Fra ledighet til sysselsetting? En analyse av Arbeidsmarkedsopplæringa basert på KIRUT-data. Moe, Arne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1996 "Alle er like - men noen er mer like enn andre." En empirisk undersøkelse om forståelsen av kvinner som arbeidskraft i arbeidsmarkedsetaten. Strandrud, Janne
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Integrering av likestilling som mål i A-etaten. Hvordan kan A-etaten bidra til at arbeidssøkende kvinner og menn likestilles på arbeidsmarkedet ? Et organisasjonsperspektiv. Lundby, Mette
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1995 Arbeidsmarkedsopplæringen i 1990-årene. Skudal, Tina M.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 To fylkesarbeidskontor. En komparativ analyse av sammenhenger mellom organisasjon, omgivelser og adferd Lindsetmo, Line
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Reorganiseringa av arbeidsdirektoratet - Ei prosessanalyse. Fitje, Anders F.
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1988 Utviklingen av arbeidsløhetstrygden fra 1971-1985. Agerup, Kirsten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1986 Arbeidsmarkedsetatens innføring av EDB. En evaluering. Amundsen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1985 Arbeidsmarkedspolitikk. En komparativ policy-analyse. Norge og Sverige 1970-83. Pettersen, Bente
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Årsaker til bruk av leigefirma i verkstadindustrien. Målsetjingar og resultat. Kjersheim, Joar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1984 Ungdom, arbeidsløshet og arbeidsmarkedstiltak. (Magistergrads-avhandling). Johnsen, Øyvind
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Kvinner og arbeidsmarkedspolitikk. En studie av iverksettingstiltak. Rem, Eli
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1981 Arbeidsmarked og arbeidsmarkedspolitikk. Borgeraas, Elling
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1976 Arbeidsmarkedspolitikk og strukturendringer. En analyse av arbeidskontorenes behandling av bedriftsnedleggelser og bedriftsinnskrenkninger i 1972. Løchsen, Per Morten
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1975 Arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsformidling og tjenestemannstilpasning. Østern, Dag
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1972 Opprettelsen av de offentlige arbeidsformidlingskontorene i Norge. Lindbæck-Larsen, Karl
Notat 2000 Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen. Birkeli, Lars
Notat 1998 Signaling and Self-Insight in the Job Market. Hvide, Hans Krogh
Rapport 2008 "En felles etat" : en analyse av prosessen som ledet frem til opprettelse avny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV) Christensen, Tom
Rapport 2006 Evaluering av samordningsforsøkene mellom aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten Møller, Geir
Rapport 2004 NOU 2004: 13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver Jørn Rattsø (leder), Ann-Helén Bay, Tom Colbjørnsen, Arnhild Danielsen, Kåre Hagen, Alf Erling Risa, Gunvor Strømsheim
Rapport 2002 Evaluering og formidling. En effektivitetsanalyse av arbeidskontorenes samlete virksomhet basert på DEA Torp, Hege, Edvardsen, Dag Fjeld, Kittelsen, Sverre A. C
Rapport 2000 NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune Lars Wilhelmsen (leder), Siri Austeng, Kari Dalane, Helga Berit Fjell, Øyvind Fluge, Terje P. Hagen, Leif Arne Heløe, Kirsten Huser Leschbrandt, Ragndi Mørum, Dagfinn Sundsbø, Hallgeir Aalbu, Tora Aasland
Rapport 1999 Styringsdialogen mellom Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Bakli, Oddbjørg, Birkeli, Lars, Hjelle, Marta Færevaag og Solstad, Arne
Rapport 1994 NOU 1994: 17 Til informasjonens pris Petter Gottschalk (leder), Hanne Bjurstrøm, Elisabeth Enger, Asbjørn Langeland, Magne Nedregård, Irene Solberg, Eli Telhaug, Roald Tørrissen, Oddvar Aasen, Tor Evensen, Ottar Evensen
Rapport 1994 Mål- og resultatstyring i arbeidsmarkedsetaten : etatstyring mellom Kommunal- og arbeidsdepartementet og Arbeidsdirektoratet. Grøholdt, Mette og Roar Hind.
Tidsskriftsartikkel 2013 Mapping accountability changes in labour market administrations: from concentrated to shared accountability? Jantz, Bastian ; Jann, Werner ; Lægreid, Per ; Mattei, Paola