Direktoratet for arbeidstilsynet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1914* Nyopprettelse

Navn: Sjefsinspektoratet
Kort navn: Sjefsinspektoratet for arbeidstilsynet
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

Lov om tilsyn med arbeid i fabrikker m.v. 27.6.1892 instituerte statlige fabrikkinspektører som skulle føre tilsyn med at loven ble overholdt. I arbeidstilsynsloven fra 1909 ble det presisert at en av inspektørene skulle være kvinne.

Ved stortingsvedtak 26.5.1914 ble det opprettet et embete som sjefsinspektør. Det var da fire inspeksjonsdistrikter. Sønnafjelske, Vestafjelske og Nordafjelske distrikt ble ledet av en mannlig inspektør; i tillegg fantes den kvinnelige inspektør med hele landet som arbeidsfelt. Det sjefsinspektoratet som ble opprettet i 1914, endret navn til direktorat i 1949.
Kilde: Håndbok for Riksarkivet (1992)

Internett: www.arbeidstilsynet.no

01.01.1949* Navneendring

Navn: Direktoratet for arbeidstilsynet
Kort navn: Direktoratet for arbeidstilsynet

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1982* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

01.01.2002* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2004* Består via omorganisering

Det nyetablerte Petroleumstilsynet overtar fra 1.1.2004 ansvaret for å fastsette regelverk og føre tilsyn med landbaserte petroleumsanlegg og tilknyttede rørledningssystemer. Dette ansvaret overtas fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Arbeidstilsynet.

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

15.08.2005* Fysisk omlokalisering

Lokalisering: 1601 Trondheim
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

15. august 2005 åpnet direktoratets lokaler i Trondheim. Direktoratets kontor i Oslo bygges gradvis ned i løpet av 2006, under ledelse av tidligere direktør.

Bakgrunnen for flyttingen til Trondheim finnes i Tilsynsmeldingen (St.meld. nr. 17 (2002–2003).

På bakgrunn av den samme meldingen ble også distriktsapparatet under direktoratet omorganisert med virkning fra 2006. Omorganiseringen medførte en reduksjon fra tidligere 11 distriktskontor med tilsammen 29 underliggende avdelingskontorer til 7 regioner med tilsammen 16 avdelingskontorer.

01.01.2007 Består via omorganisering

Lønnsgarantiordningen overføres fra Direktoratet for arbeidstilsynet til NAV fra 1.1.2007. Deler av lønnsgarantiseksjonen i Direktoratet for arbeidstilsynet har som en prøveordning holdt til i Vardø.

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Jf. opprettelsen av det nye Arbeidsdepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.