Riksmekleren

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1916* Nyopprettelse

Navn: Riksmeklingsmannen
Kort navn: Riksmeklingsmannen
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører etat: Riksmeklingsmannen
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Kristiania

Riksmeklingsmannen kom til ifølge lov om arbeidstvister 6.8.1915. Her hjemles også ordningen med kretsmeklingsmenn. Lovens bestemmelser om Riksmeklingsmann og kretsmeklingsmenn trådte i kraft 1.1.1916.

En arbeidstvist er en tvist mellom arbeidsgiver og fagforening om arbeidsvilkår, f.eks. om lønn. Arbeidstvister er knyttet til tariffavtaler. Dreier tvisten seg om opprettelse av tariffavtale eller endring av en slik avtale som løper ut, kalles den en interessetvist. For å løse slike tvister er prinsippet om tvungen megling instituert med Riksmeklingsmannen og kretsmeklingsmennene som faste meglere. I interessetvister kan Riksmeklingsmannen forby arbeidsstans inntil offentlig megling er fullført.Kilde: (http://www.riksarkivet.no/handbok.html)Håndbok for Riksarkivet, 1992, s. 291

Ved kgl.res.29.7.1973 er riket delt inn i 7 meklingskretser - KretsmeklingsmennØstlandet kretsSørlandet kretsVestlandet kretsTrøndelag kretsNordland kretsTroms kretsFinnmark krets

01.01.1949* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.10.2004 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.2010 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Arbeidsdepartementet

Jf. opprettelsen av det nye Arbeidsdepartementet.

01.03.2012* Navneendring

Navn: Riksmekleren
Kort navn: Riksmekleren

Embedet skiftet navn fra Riksmeklingsmannen da den nye arbeidstvistloven trådte i kraft 1. mars 2012. Hensynet til kjønnsnøytralitet har medført at riksmeklingsmann er byttet ut med riksmekler, og meklingsmann og kretsmeklingsmann er byttet ut med mekler og kretsmekler.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.