Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1993 Ny via sammenslåing

Navn: Statens strålevern
Kort navn: Statens strålevern
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Organisasjonsendringen gjelder fra 1.1. 1993 (jfr. St.prp.nr. 1, 1992/93, kap. 715). Statens strålevern er en sammenslåing av Statens Atomtilsyn (før under Nærings- og energidep.) og Statens institutt for strålehygiene (SIS) (fra Sosialdep.). SIS framstår som en forvalter av kunnskap om stråling i samfunnet (jfr. St.prp.nr. 1 1991/92, kap. 771).

Statens strålevern er landets fagmyndighet på området strålevern og atomsikkerhet. Strålevernet sorterer under Helsedepartementet, men skal betjene alle departementer i spørsmål som angår stråling.Ansvarsområder: Statens strålevern har forvaltnings- og tilsynsansvar ved all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, og med de to forskningsreaktorene i Norge. Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv. Statens strålevern skal øke kunnskap om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder blant annet innen radioøkologi og medisinske effekter av stråling.

Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokaler for den nasjonale atomulykkesberedskapen.
Internett: www.nrpa.no

01.01.2002* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Helsedepartementet

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.2016* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Statens Strålevern legges inn under Helsedirektoratet som får instruksjonsmyndighet, men ikke etter atomenergiloven.

I tildelingsbrevet til Helsedirektoratet står det bl.a. (s. 4) at organisasjonen beholder egen direktør, budsjett og disponeringsbrev.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Statens strålevern har to underlagte enheter:
TROMS 1902 - STATENS STRÅLEVERN MILJØENHETEN I TROMSØ med 5 ansatte pr. 2015
FINNMARK 2030 - STATENS STRÅLEVERN BEREDSKAPSENHETEN SVANHOVD med 1 ansatt pr. 2015

01.07.2017* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Statens strålevern er fra 1. juli 2017 direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet jf. Innst. S. nr. 40 (2016–2017), jf. Prop. 129 S (2016–2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Samfunnsoppdrag:
Statens strålevern er fra 1. juli 2017 direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Strålevernet er Klima- og miljødepartementets fagetat på området radioaktiv forurensning og annen stråling i det ytre miljø og skal sikre effektiv forvaltning og gjennomføring av forurensningsloven på sitt område gjennom informasjon, håndheving og tilsyn. Strålevernet utfører direktoratsoppgaver for Utenriksdepartementet innen internasjonal atomsikkerhet og ikke-spredning.

Roller:
Statens strålevern utøver sitt samfunnsoppdrag bl.a. ved å forvalte regelverk, føre tilsyn, informere, gi råd og veilede, bygge og forvalte kunnskap. Strålevernet er fag- og forvaltningsmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet, radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
Statens strålevern overvåker naturlig og kunstig stråling i miljø og yrkesliv, leder den nasjonale tverrsektorielle atomberedskapen, og driver forsknings- og utviklingsvirksomhet og internasjonale prosjekter på strålevernområdet.
Statens strålevern er nasjonalt referanselaboratorium på vegne av Justervesenet for måleenheter innenfor stråling og radioaktivitet.

Myndighetsfunksjoner:
Strålevernet har selvstendig beslutningsmyndighet etter strålevernloven og atomenergiloven. Innenfor de deler av Statens stråleverns ansvarsområde som angår radioaktiv forurensning og annen stråling i det ytre miljøet, er Statens strålevern som direktorat under Klima- og miljødepartementet og har beslutningsmyndighet etter forurensingsloven. Statens strålevern er fagdirektorat for Utenriksdepartementet på områdene internasjonal atomsikkerhet, ikke-spredning og eksportkontroll. Videre skal Strålevernet forestå forvaltning av tilskuddsmidler under regjeringens Atomhandlingsplan, samt tilskuddsmidler fra Utenriksdepartementet på nedrustnings- og ikkespredningsområdet.

Forvaltningsoppgaver
Statens strålevern har ansvar for forvaltning og tilsyn med all bruk av strålekilder i medisin, industri og forskning, med de to forskingsreaktorene i Norge, ved anløp av reaktordrevne fartøyer og med utslipp og avfall.
Statens strålevern skal øke kunnskapen om forekomst, risiko og effekt av stråling. Dette gjelder bl.a. innenfor radioøkologi og medisinske effekter av stråling.
Statens strålevern leder, har sekretariat og operasjonslokale for den nasjonale atomberedskapen.
Statens strålevern har standardlaboratorium for måling av stråledose og radioaktivitet.

Kilde: Prop. 1 S HOD 2017-2018

01.01.2019* Navneendring

Navn: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
Kort navn: DSA

Direktoratet for strålevern og atomtryggleik (DSA), tidlegare Statens strålevern, utfører oppgåver på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.