Integreringsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2005* Ny via omorganisering

Navn: Integrerings- og mangfoldsavdelingen (IMA)
Kort navn: Integrerings- og mangfoldsavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

Integrerings- og mangfoldsavdelingen arbeider med integrerings- og inkluderingspolitikk i forhold til innvandrere og befolkningen generelt.

Integrerings- og mangfoldsavdelingen arbeider med spørsmål knyttet til bosetting, norskopplæring og kvalifisering, rasisme og diskriminering, samordning av politikk i forhold til det flerkulturelle Norge, menneskerettsspørsmål, forvaltning av tilskuddsordninger og tolkespørsmål.

IMA skal bidra til at nyankomne innvandrere får mulighet til å kvalifisere seg til arbeid. Videre skal forholdene legges til rette for integrering, slik at alle får mulighet til å delta i det norske samfunnet.

IMA skal samordne og utvikle regjeringens arbeid mot rasisme og diskriminering, og har blant annet ansvar for introduksjonsloven og forslag til ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven).

IMA har ansvar for departementets oppfølging av Utlendingsdirektoratets integreringsarbeid, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM) og Senter mot etnisk diskriminering (SMED).
Kilde: www.odin.dep.no

01.01.2006 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Endringene vedtatt i statsråd 16.12.2005

01.01.2010 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Integrerings- og mangfoldsavdelingen overføres til det omorganiserte Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

01.01.2015* Navneendring

Navn: Integreringsavdelingen
Kort navn: INA

Integrerings- og mangfoldsavdelingen arbeider med integrerings- og inkluderingspolitikken overfor innvandrerbefolkningen.

01.04.2016 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

I statsrådet 16. desember 2015 ble det varslet at Integreringsavdelingen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i løpet av første kvartal 2016 overføres til Justis- og beredskapsdepartementet. Det ble også varslet at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet fra samme tidspunkt vil skifte navn til Barne- og likestillingsdepartementet.

Justis- og beredskapsdepartementet (forkortet JD) overtar fra 1. april 2016 ansvaret for integreringssaker, som overføres fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Overføringen innebærer at Integreringsavdelingen flyttes fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet.

De budsjettmessige konsekvensene av ny budsjettstruktur for statsbudsjettet for 2016 er innarbeidet i Prop. 59 S (2015-2016) som ble vedtatt i Stortinget 17. mars 2016, jf. Innst. 194 S (2015-2016) fra finanskomiteen.

01.03.2018* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Integreringsminister Jan Tore Sanner fikk i statsråd 17. januar 2018 ansvaret for regjeringens integreringsarbeid. Han vil styre Integreringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet til endringene trer i kraft, og overtar også ansvaret for IMDi. Avdelingens administrative tilhørighet vil overføres fra Justis- og beredskapsdepartementet til Kunnskapsdepartementet i løpet av første halvår 2018.

Avdelingen har et særskilt ansvar for bosetting av flyktninger, introduksjonsloven, som gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram for nyankomne voksne innvandrere, og for kvalifiseringstiltaket Jobbsjansen. Videre har avdelingen ansvar for statsborgerloven og tilrettelegging for tolking til og fra talespråk i offentlig sektor. INA arbeider også med tilrettelegging for at frivillige organisasjoner og sivilsamfunn kan bidra til integreringsarbeidet og for dialog og samarbeid mellom ulike aktører på saksfeltet.

Integreringsavdelingen har dessuten ansvar for å utvikle og samordne politikk og tiltak som berører integrering, og for å sikre at integreringsperspektivet ivaretas av fagmyndigheter på ulike forvaltningsområder, for eksempel når det gjelder utdanning, sysselsetting og helse.

Integreringsavdelingen har ansvar for administrativ og faglig styring av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som gjennomfører integreringspolitikken på departementets ansvarsområde. Avdelingen har dessuten ansvar for faglig styring av det pedagogiske arbeidet med opplæringen i norsk og samfunnskunnskap i Kompetanse Norge, og for behandlingen av statsborgersaker etter statsborgerloven i Utlendingsdirektoratet.

Kilde: regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/avdelinger/Integreringsavdelingen-/id589415/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.