Distriktenes utbyggingsfond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

15.05.1961 Nyopprettelse

Navn: Distriktenes utbyggingsfond
Kort navn: DU
Tilknytningsform: Finansieringsinstitusjon
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Ved lov av 16.12.1960 ble det vedtatt å opprette et "Distriktenes utbyggingsfond". Utbyggingsfondet for Nord-Norge (opprettet 1952) og Arbeidsløshetstrygdens utbyggingsfond (opprettet 1956) ble overført til dette fondet. Føresegner for fondet ble fastsatt ved kgl.res. av 21.7.1961. Ved etableringen i 1961 hadde DU et styre på 9 medlemmer, et råd på 21 medlemmer og et sekretariat.

Den første lov om DU ble vedtatt 16.12.1960. Denne ble avløst av lov av 18.06.1965 med seinere endringer. Ifølge formålsparagrafen skulle DU fremme tiltak forøkt, varig og lønnsom sysselsetting i distrikter med særlige sysselsettingsvansker eller svakt utbygd næringsgrunnlag. Etter at lov om etableringskontroll av 20.02.1976 gjorde nyetableringer og utvidelser av eksisterende næringsvirksomhet avhengig av konsesjon fra myndighetene, ble DU tillagt den sentrale behandling av etableringssaker. fondets styre skulle gi Kommunaldepartementet og Kongen råd i etableringssaker.
DU var det viktigste gjennomførende organ i norsk distriktsutbygging. i årene 1961-1977 gav fondet tilsagn om lån for 4674 mill. kroner, om garanti for 1107 mill. kroner og tilskudd for 1855 mill. kroner fordelt på 7178 tiltak.
DU var administrativt underlagt Kommunal- og arbeidsdepartementet. rådet ble ledet av et styre på 12 medlemmer oppnevnt av Kongen, og et råd der 14 av medlemmene var oppnevnt av Stortinget og 7 av Kongen. saksforberedelse og avgjørelsesmyndighet ved mindre omfattende saker var delegert til fylkesnivå. Det foreligger årlige stortingsmeldinger om rådets virksomhet.
DU ble i likhet med Industribanken, Industrifondet og Håndverks- og småbedriftsfondet nedlagt 31.12.1992. Arbeidsoppgavene ble overtatt av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond.

Kilde: Arkivportalen.no

16.05.1961* Består via innlemming

Innlemmede enheter:

31.12.1992 Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.