Statens branninspeksjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1972* Ny via omorganisering

Navn: Statens branninspeksjon
Kort navn: St. br.insp.
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Opprettet ved kgl.res. av 25.10.1957. I hht. denne resolusjonen fungerte Norges Brannkasse som brannteknisk sentralinstans for hele landet og oppdraget ble utført av Brannkassens tekniske avdeling som under behandlingen av saken innenfor oppdraget ble gitt benevnelsen Statens branninspeksjon.
Ble fra 1.1.1972 etablert som et eget statsorgan.

I 1957 ble Statens branninspeksjon således skilt ut som egen avdeling i Brannkassen, og fra 1972 som egen statsinstitusjon.

-------------------------------------------------------------------------

Historikk og bakgrunn (kilde: Arkivportalen.no):
Statens branninspeksjon har sin bakgrunn i Norges Brannkasse som igjen kan føre sin historie tilbake til 1700-tallet. Statlig brannforsikring ble gjort obligatorisk for alle kjøpstedene i landet ved forordning 18.08.1767. Kristiania var unntatt fordi det der allerede fantes en frivillig ordning. For bygninger på landet ble ordningen frivillig. I 1912 ble navnet fastsatt til Norges Brannkasse (tidligere blant annet Den almindelige Brand-Forsikring).

Brannkassen skulle gi forsikring mot brann på bygninger, løsøre og varer. Den forsikret også mot vannledningsskader og husleieavbrudd etter brann, og den ga glassforsikring, ansvarsforsikring for huseiere, innbruddstyveriforsikring og forsikring mot storm, skred og stormflod. Norges Brannkasse førte også kontroll med slokningsvesenet i byer og hussamlinger med vannverk.

Statens branninspeksjon ble etablert som egen avdeling i Brannkassen i 1957 og skilt ut som selvstendig statsinstitusjon under Kommunal- og arbeidsdepartementet fra 01.07. 1972. Branninspeksjonen var en brannteknisk sentralinstans for hele landet og var tillagt kontroll- og godkjenningsmyndighet etter brann- og bygningslovgivningen. Den førte bl.a. tilsyn med landets brann- og feiervesen og besto av Bygningsavdelingen, Fyringsavdelingen og en Avdeling for brannvesen.

31.12.1984 Nedlagt via sammenslåing

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.