Produktregisteret

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1981 Nyopprettelse

Navn: Produktregisteret
Kort navn: Produktregisteret
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Enheten betraktes som nyopprettet. Stillingene overføres i fra Arbeidsforskningsinstituttene. Produktregisteret overtok i hovedsak «Kartotektet for helsefarlige stoffer» som var bygget opp ved Yrkeshygienisk institutt fra 1976. Andre oppgaver ved registeret låg tidligere ved Arbeidstilsynet, Statens institutt for folkehelse, Giftkartoteket og Statens forurensningstilsyn, jfr. St.prp.nr. 120, 1980-81.
Internett: www.produktregisteret.no

01.01.2002* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Produktregisteret har ansvar for å drive et register med informasjon om kjemiske stoffer og produkter som deklareres etter § 21 i forskrift om klassifisering, merking, m.v. av farlige kjemikalier. Produktregisteret er i første rekke et serviceorgan for Arbeidstilsynet, Direktoratet for brann-og elsikkerhet, Giftinformasjonssentralen, Oljedirektoratet, Statens Forurensningstilsyn, Statens institutt for folkehelse, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Statistisk sentralbyrå, og Toll-og avgiftsdirektoratet.

31.12.2007 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)
Enheten ble innlemmet i:

Fra 1. januar 2008 blir de 24 ansatte i Produktregisteret en del av Statens forurensningstilsyn (SFT). I mai/juni 2008 flytter de til SFTs lokaler på Helsfyr i Oslo.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.