Kringen, Jacob, Nordvik, Jørn-Flemming, Jacobsen, Gunnar, Finstad, Vigdis og Rødsten, Tormod (2002):

(Be)Grep om tilsyn

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:12

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-12.htm

Antall sider:

199

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2359

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Utgangspunktet for oppdraget er at statlig tilsyn er løftet frem som et viktig innsatsområde i regjeringens arbeid med modernisering av offentlig sektor. I dette ligger det et ønske om en klargjøring av tilsynenes roller og formål, og om faglig sterke og uavhengige tilsyn. Mandatet gjør klart at Statskonsult skal identifisere reformbehov som er knyttet til statlige tilsyn, samt skissere alternative normative modeller som grunnlag for reformer. Det skal imidlertid ikke fremmes konkrete endringsforslag når det gjelder tilsynsorganiseringen.
Over 40 statlige tilsyn er gjennomgått, i hovedsak basert på Statskonsults tidligere utredninger, samt en egen spørreundersøkelse utført som del av prosjektet.

Oppdraget har vært omfattende og sammensatt. Hovedspørsmålet gjelder imidlertid organiseringen av de mange ulike tilsynsordningene som statsforvaltningen er gitt i oppdrag å ivareta. Lesere som er mest opptatt av dette, anbefales å lese kapittel 1–6 og 11 i sammenheng. Vi har i den innledende sammenfatningen valgt å konsentrere oss om noen overordnede vurderinger av de organisatoriske hovedspørsmålene. Et mer fullstendig og summarisk sammendrag av rapportens funn og vurderinger er redaksjonelt plassert til slutt i rapporten