Kvalvåg, Marianne Iselin og Gulbrandsen, Bjørn (1998):

Statlig tilskudd til rock

Oslo, Statskonsult, Rapport 1998:04

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1998/1998-04.htm

Antall sider:

80

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2444

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

I rapporten drøftes hvordan de statlige tilskuddene til rock kan utformes og forvaltes i tråd med Stortingets intensjoner, og slik at de fyller kravene til tilskuddsforvaltningen i økonomiregelverket for staten. Å fortsette med dagens tilskuddsstruktur vil medføre et forholdsvis stort kontrollbehov og betydelige administrative kostnader. Statskonsult ber departementet vurdere følgende måter å redusere kontrollbehovet og administrasjonskostnadene:
1) Gi tilskuddene på friere grunnlag
2) Slå tilskuddene sammen til en tilskuddsordning
3) Samle tilskuddsforvaltningen hos Rikskonsertene