Ingunn Botheim og John Nonseid (2010):

Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi Rapport 2010:11

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/fylkesmannen-2010-en-undersokelse-av-kommunenes-erfaring-med-og-oppfatning-av-fylkesmannen-difi-rappport-2010.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2010/10/kommunene-fornoyde-med-fylkesmannen

Antall sider:

53

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2763

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Undersøkelsen er et ledd i satsingen ”Fylkesmannen 2010”, som skal bidra til å klargjøre og konsolidere fylkesmannsembetet og fylkesmannsrollen som organisasjonsform. Et hovedmål for kartleggingen er å frembringe kunnskap som kan gi læring og forbedring for fylkesmannsembetene. Undersøkelsen ble gjennomført mai 2010 og er av overordnet og nasjonal karakter. Spørreskjemaet gikk ut til alle rådmenn og ordførere i Norge og ble besvart over internett. Temaer i undersøkelsen var kontakt, service, tilgjengelighet, fagkompetanse, veiledningstilbud, roller og oppgaveløsning. Undersøkelsen viser at kommunene i all hovedsak er fornøyde med Fylkesmannen når det gjelder tilgjengelighet, serviceinnstilling, fagkompetanse og formidling, men at det på enkelte områder er til dels store fylkesvise variasjone