Peter Bøgh, Margaret Hagevik og Tormod Rødsten (2010):

Evaluering av tilsynsordningen for HMS på petroleumsanlegg på land. Er grensesnittene Ptil-DSB og Ptil-SFT hensiktsmessige?

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi Rapport 2010:7

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2010-07-evaluering-av-tilsynsordningen-for-hms-paa-petroleumsanlegg-paa-land_2.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2010/08/evaluering-av-tilsynsordningen-for-hms-paa-petroleumsanlegg-paa-land-difi-rapport-2010-7

Antall sider:

50

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2764

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Tilsynsordingen for helse, miljø og sikkerhet på petroleumsanlegg på land er evaluert. To hovedspørsmål: Er grensesnittet mellom Ptil og henholdsvis DSB og SFT hensiktsmessig? Hva er årsakene til at tilsynsordningen har vist seg vanskelig å gjennomføre? Difi har studert sentrale dokumenter og intervjuet representanter for myndighetene samt representanter for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner for landanleggene og petroleumsvirksomheten på sokkelen. Hovedproblemstillingene er knyttet til roller, regelverk, tilsyn, gebyrer, kompetanse, koordinering, samarbeid, etatsstyring og måloppnåelse. Valg av grensesnitt bør ta utgangspunkt i anleggenes kritiske HMS-faktorer sammenholdt med kompetanse og kapasitet til aktuelle etater. Utviklingen av nytt regelverk har tatt ca. seks år pga uenighet mellom myndighetene, og har hatt negativ effekt på samarbeid og koordinering. Difi foreslår: Det lages retningsgivende rammer for grensedragningen mellom Ptil og DSB for ev. nye landanlegg – den reviderte koordineringsordningen mellom Ptil og SFT klargjøres og ferdigstilles – behovet for koordinering og samarbeid mellom Ptil og NSO avklares og blir dokumentert – gebyrforskriftene revideres for å unngå urimelige tilleggsutgifter for industrien.