Peter Chr. Bøgh, Margaret Hagevik og Ellen Rønning-Arnesen (2010):

Sammen for et giftfritt miljø? Gjennomgang av organiseringen av kjemikalieforvaltningen.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2010:6

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi_rapport2010-06_sammen_for_et_giftfritt_miljo_gjennomgang_av_organiseringen_av_kjemikalieforvaltningen_2.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2010/04/sammen-for-et-giftfritt-miljo-gjennomgang-av-organiseringen-av-kjemikalieforvaltningen-difi-rapport-2010-6

Antall sider:

89

ISSN-nummer:

ISSN 1890-658

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2783

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

På oppdrag av Miljøgiftsutvalget har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) utredet dagens situasjon og eventuelle forslag til endringer når det gjelder regulering av miljøgifter. En rekke HMS-etater og andre statlige virksomheter er intervjuet, og det er foretatt telefonintervju med 11 fylkesmannsembeter. Forurensningsloven og produktkontrolloven er de mest sentrale lovene. EU-samarbeidet preger både regelverksutviklingen og kunnskapsutviklingen. Tilsyn avdekker mange avvik, særlig hos små virksomheter. Det er sjelden det foretas politianmeldelse. Det er et stort behov for informasjon og veiledning overfor de minste kommunene, som ofte har mangelfull kapasitet og kompetanse på miljøgifter. Fylkesmannsembetene opplever utfordringer med å dekke et ganske vidt spekter av saker på en god måte. Miljødatabasene har til dels dårlig kvalitet. Difi foreslår at det utredes om og hvordan de små kommunenes kompetanse kan bli bedre. Det foreslås at en spesialisering mellom fylkesmennene vurderes. Videre foreslås det at det utarbeides en felles policy for hvordan en kan få de små virksomhetene til å etterleve regelverket i større grad, og at det vurderes et strategisk forum for forskning på miljøgifter