Peter Chr. Bøgh (2009):

Dei administrative funksjonane i Kredittilsynet – ei benchmarking med Konkurransetilsynet, Norad, NVE og SFT.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi-rapport 2009:5

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2009-05-dei-administrative-funksjonane-i-kredittilsynet.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/dei-administrative-funksjonane-i-kredittilsynet

Antall sider:

42

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2791

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Etter initiativ frå Kredittilsynet er det gjort ei samanlikning (benchmarking) av dei administrative funksjonane i Kredittilsynet med fire andre statlege verksemder. Dei administrative funksjonane er grupperte i plan, økonomi og innkjøp, personalforvaltning, arkiv og bibliotek, IKT og servicetenester. Samanlikninga gjeld mellom anna organisering, kapasitet, kompetanse, effektivitet og brukartilfredsheit. Kredittilsynet var særleg oppteke av korleis den interne kommunikasjonen og koordineringa fungerte. For kvart kapittel er det gjort ein analyse som viser likskapar og forskjellar mellom dei verksemdene som er samanlikna. I den samla analysen er det gitt ei vurdering av det langsiktige behovet Kredittilsynet har for administrative tenester. Rapporten peiker på utviklingsoppgåver som bør få større merksemd, og han peiker på at roller og forventningar innanfor enkelte administrative funksjonar bør avklarast.