Peter Bøgh, Margaret Hagevik, Tormod Rødsten (2009):

Sikker levering av elektrisk kraft - Grensesnittet mellom Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges vassdrags- og energidirektorat.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2009:4

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2009-04-sikker-levering-av-elektrisk-kraft.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/grenseflatene-mellom-dsb-og-nve

Antall sider:

63

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2792

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Hovedformålet har vært å vurdere om grensesnittet mellom DSB og NVE for sikker levering av elektrisk kraft er formålstjenlig og entydig. Difi har studert styrende dokumenter for regulering av nettselskapene, og intervjuet representanter for JD, OED, DSB, NVE, nettselskapene og deres organisasjoner. Regelverk, tilsyn, informasjonsutveksling, samordning og samarbeid er vurdert. Difi mener at det er stor grad av overlapping mellom etatenes tilsynstematikk, og vedlikehold og modernisering er to hovedområder for begge etater. Kravene som DSB setter ut fra elsikkerhetshensyn støtter i stor grad opp om forsyningssikkerhet, som er NVEs ansvar. Regelverket bidrar til at ansvaret mellom de to etatene er uklart. Difi foreslår at det vurderes å revidere eltilsynsloven. Rolle- og oppgavedelingen mellom DSB og NVE bør klargjøres bedre. Samarbeidsavtalen mellom DSB og NVE bør revideres. DSB og NVE bør utvikle en modell for å utføre tilsynsoppgaver for hverandre. DSB og NVE bør fortsette med felles tilsyn. Det bør utarbeides en oversikt over informasjon og data som er av interesse på tvers av etatsgrensene.