Inger Johanne Sundby, Anette Kristiansen, Per Kristian Aamundstad (2008):

Nødnett – evaluering av prosjektorganiseringen.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2008:15

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2008-15-nodnett-evaluering-av-prosjektorganiseringen.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/organiseringen-av-nodnettprosjektet

Antall sider:

107

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

NSD-referanse:

2796

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Nødnett er et stort samordningsprosjekt mellom tre sektorer; politi, brann og helse ledet av Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Prosjektorganiseringen er nødvendig, men viser hvilke utfordringen offentlig sektor har når mange etater og virksomheter på ulike forvaltningsnivåer ska samordnes for å nå et felles mål. Difi har foretatt en evaluering av om hvorvidt organiseringen og andre styringsvirkemidler (juridiske, økonomiske, pedagogiske) er utformet og benyttes slik at de bidrar til å nå målene for utbyggingen av Nødnettet. Det har vært lagt vekt på å få et så tydelig bilde som mulig av hvordan rolle-, oppgave- og ansvarsdelingen mellom de sentrale aktørene har vært planlagt, kommer til uttrykk i organiserings- og styringsdokumenter og hvordan det fungerer i praksis. Likeledes hvordan beslutnings- og rapporteringsstrukturen fungerer og om finansieringsmodellen, kommunikasjon og informasjon er nyttet på en hensiktsmessig måte. Lover og forskrifter som danner rammer for Nødnettprosjektet er vurdert.