Sidsel Søvik Tormod Rødsten (2007):

Kostnads- og gevinstelementer ved omstillinger i staten

Oslo, Statskonsult rapport 2007:6

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/statskonsult/publik/rapporter/fulltekst/2007-06.pdf

Antall sider:

53

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2814

Disse opplysningene er sist endret:

14/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Resultatet av forprosjektet er ment som et beslutningsgrunnlag for å vurdere igangsetting og innretning av et eventuelt hovedprosjekt med sikte på å utvikle modeller/verktøy for beregning av kostnader og gevinster ved statlige omstillinger. Statskonsult konkluderer i rapporten med at forprosjektet har avdekket en rekke problemstillinger og temaer som det vil være aktuelt å arbeide videre med innenfor rammen av et hovedprosjekt, eventuelt gjennom nedsetting av flere selvstendige prosjekter. Statskonsult anbefaler en videreføring av arbeidet i form av følgende prosjekter/delprosjekter:
• Utarbeiding av veileder for økonomiske analyser – eksempelsamling og sjekklister.
• Klargjøring av mål og etablering av gevinstrealiseringsplaner.
• Analyser av sammenhenger mellom personalpolitiske omstillingsvirkemidler og oppnådde resultater.
• Risikovurderinger og beregninger knyttet til risiko ved omstillinger – casestudier.