Tone Alm Andreassen og Knut Fossestøl (red.) (2011):

NAV ved et veiskille : organisasjonsendring som velferdsreform

Oslo : Gyldendal akademisk

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Helse-og-sosialfag/Tverrfaglige-emner/Nav-ved-et-veiskille

Antall sider:

279

ISBN-nummer:

978-82-05-39880-1

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2822

Disse opplysningene er sist endret:

22/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Har NAV-reformen vært et politisk feilskjær? Har reformen skapt samordnet bistand til brukerne og fått flere i arbeid?

Forfatterne viser at NAV-kontorene er kommet kort i dette arbeidet, og de reiser spørsmål ved om de organisatoriske grepene NAV har gjort legger til rette for at oppgavene overfor brukerne løses på bedre måter. De hevder at fokuset må rettes mot hva som kan gjøre førstelinjen bedre egnet til å jobbe helhetlig med brukerne, og mener at 2011 representerer et veiskille for reformen.

Boken er viktig for nåværende og framtidige ledere og medarbeidere i NAV. Den viser det potensialet som er skapt for helhetlig og målrettet innsats for de med behov for bistand rettet mot arbeid og aktivitet.