Sundkøien, Heidi (2010):

Innflytelse i en beslutningsprosess

Høgskolen i Østfold

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/hiof/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_13427/1/Sundkoien2.pdf

Omtale:

http://brage.bibsys.no/hiof/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_13427

Antall sider:

104

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2830

Disse opplysningene er sist endret:

22/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Etablering av ny arbeids – og velferdsetat (NAV) er en av de største reformene som har vært gjennomført i den norske forvaltning. I 2010 åpnes de siste NAV – kontorene, og 16 000 ansatte i stat og kommune har vært berørt av omorganiseringen.
I en stor endringsprosess fattes det beslutninger på alle nivå og ledd. Det kan være beslutninger om organisasjonsstruktur, hvor mange ansatte skal det være i den enkelte enhet eller hvordan samhandling skal foregå mellom enhetene. De som berøres av beslutningene er medlemmene av organisasjonen, i dette tilfelle ansatte i NAVAnsatte i NAV kommer fra tidligere trygdeetaten og Aetat, og sosialetaten i den enkelte kommune. De har i reformen opplevd å bytte arbeidssted, fått nye kollegaer, og i mange tilfeller måtte påta seg og jobbe med helt nye arbeidsoppgaver. NAV ansatte har også vært med på å legge ned arbeidsplasser som har eksistert i mange år, og gått inn i helt nye enheter hvor arbeidsoppgavene blir definert underveis.
I de beslutningsprosessene som har foregått, vil jeg gjerne finne ut i hvor stor grad opplevde ansatte i NAV å ha innflytelse i de beslutningene som berørte de direkte? Benyttet de seg av det formelle medbestemmelsesapparatet, brukte de andre kanaler, eller aksepterte de at ”verden bare var sånn”?