Bøgh, Peter, Jan Kato Fremstad, Mette Haarstad, Mona Naomi Lintved (2010):

Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2010:18

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi_rapport_2010_18_saman_om_felles_maal.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2011/01/saman-om-felles-maal-difi-rapport-2010-18

Antall sider:

89

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2833

Disse opplysningene er sist endret:

22/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Forvaltinga er spesialisert og møter i dag ei rekkje samfunnsmessige utfordringar som er sektorovergripande. Sektorovergripande prosjekt og oppgåveløysing krev effektiv styring, samordning og samarbeid over sektorgrenser og mellom ulike verksemder. I denne rapporten er vi særleg opptekne av å formidle konkrete erfaringar frå nokre utvalde tverrgåande prosjekt og forvaltingssamarbeid. Hovuddøma våre i rapporten er Altinn, Norge digitalt og eResept, medan vi også har gjeve korte skildringar av tre andre døme, EFFEKT-programmet i utlendingsforvaltinga, etableringa av Senter for utanlandske arbeidstakarar og gjennomføringa av rammedirektivet for vatn. Vi oppsummerar både aktørane sine eigne erfaringar og vurderingar og peikar også ut nokre felles læringspunkt som etter Difi si vurdering bør gjevast særleg merksemd i tilsvarande tverrsektorielle samarbeidsprosjekt. Erfaringsmaterialet vil også på ulike måtar danne grunnlag for det vidare arbeidet
med tverrsektoriell oppgåveløysing i DIFI