Grimsmo, Asbjørn (2009):

Arbeidsmiljøundersøkelse i NAV. N2009:12

Oslo : Arbeidsforskningsinstituttet

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.afi-wri.no/stream_file.asp?iEntityId=4064

Omtale:

http://www.afi-wri.no/modules/trykksak/publication_detail.asp?iProjectId=1507

Antall sider:

40

ISBN-nummer:

ISBN 978-82-7609-261-5

ISSN-nummer:

ISSN 0801-7816

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2837

Disse opplysningene er sist endret:

23/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Tilsynsrapporten presenterer resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen i NAV gjennomført høsten 2009. Spørreskjema ble sendt ut til 15 000 ansatte fordelt på 25 NAV-enheter. Rapporten viser at arbeidsmiljøet i NAV ikke er fullt ut forsvarlig for alle medarbeidere. Arbeidsmiljøkartet som kan trekkes opp på grunnlag av arbeidsmiljøundersøkelsen viser at mange NAV-medarbeidere har arbeidsoppgaver som både er motiverende, gir arbeidsglede og en følelse av mestring. Mange opplever både arbeidet og arbeidssituasjonen i NAV som meningsfull. Støtten kolleger i mellom ser ut til å være god, og forholdet mellom ledelse og medarbeidere ser også ut til å være tilfredsstillende. Mange NAV-medarbeidere svarer at de opplever å være under et stort arbeidspress. Ut fra foreløpige analyser framstår flere mulige årsaker til arbeidspresset, blant annet organiseringen av arbeidet, omstillinger og endringer i organisasjonen og utilstrekkelige mestringsressurser i form av egenkontroll- og medvirkningsmuligheter Svarene fra de ansatte tyder på at NAV har et forbedringspotensial når det gjelder opp-læringen og læringsmulighetene i jobben. Ut fra det NAV-medarbeiderne svarer, ser omstillingsprosesser og endringer i organisasjonen ut til å være helsebelastende. Resultatene gir grunnlag for dialogbasert oppfølging med vekt på erfarings- og kunnskaps-basert samarbeid om å utvikle kvalitativt arbeidsmiljøstøttende arbeidsorganisasjon. Her er økning av mestringsressurser på gruppe – og individnivå strategisk viktig.