Grung, Camilla Bysheim (2008):

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted. En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen

Bergen: Universitetet i Bergen (UiB)

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://bora.uib.no/bitstream/1956/3247/1/53431382.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/1956/3247

Kommentar:

Masteroppgave i sosiologi - Universitetet i Bergen, 2008 II

Antall sider:

95

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2847

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Etter at NAV-reformen ble vedtatt våren 2005 stod 16 000 ansatte i stat og kommune overfor en av de største velferdsreformene i norsk historie. Reformen innebærer at tidligere trygdeetaten og Aetat blir slått sammen til en statlig etat, arbeids- og velferdsetaten, i samarbeid med kommunenes sosialtjeneste. Dette betyr at ansatte fra de tre tjenesteområdene skal arbeide sammen på lokale arbeids- og velferdskontor. Denne oppgaven tar for seg hvordan omstillingsprosessen oppleves for de ansatte, og er basert på kvalitative intervjuer med ni ansatte ved et lokalt NAV-kontor. Fokuset for denne oppgaven er individet i organisasjonen, og hvordan de ansattes arbeidshverdag kan påvirkes av store omstillingsprosesser. Oppgaven går nærmere inn på hvordan arbeidet på det lokale NAV-kontoret er organisert og hvordan denne organiseringen griper inn i de ansattes arbeidshverdag. Det blir rettet et fokus mot hvordan opplæring og kompetanseheving blant de ansatte på kontoret har foregått, og hvordan samarbeid og kulturforskjeller oppleves av de ansatte. Michael Lipskys (1980) teori om bakkebyråkratiet er sentral i oppgaven. I tråd med Lipsky blir de ansatte sett på som bakkebyråkrater som er sentrale aktører i iverksettelsen av den offentlige politikken, samtidig er deres arbeid preget av store arbeidsmengder, få tilgjengelige ressurser og motstridende og konfliktfylte mål. Oppgaven kommer også inn på noe av den forskningen som tidligere er gjort i forkant av, og i forbindelse med NAV-reformen, og funnene fra de forskjellige undersøkelsene blir holdt opp mot funn fra denne studien. Undersøkelsen viser at de ansatte har opplevd tiden etter NAV-reformen som vanskelig. Denne opplevelsen er grunnet i flere forhold, blant annet opplevelsen av å ikke mestre sine arbeidsoppgaver, mangel på opplæring og frustrasjon i forhold til hvordan man skal hjelpe brukerne. Til tross for at informantene opplever prosessen som vanskelig er de positive til reformens intensjoner, og de er av den oppfatning at det vil være mulig å nå målene med NAV-reformen, selv om det vil ta lang tid.