Furseth, Jan og Haglund, Anders (2008):

Arbeidsdeling mellom Brønnøysundregistrene (BR), NAV Aa-registeret og Statistisk sentralbyrå (SSB)

Oslo : Statistisk sentralbyrå

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ssb.no/emner/10/01/notat_200818/notat_200818.pdf

Kommentar:

SSB, Avdeling for næringsstatistikk/Seksjon for bedriftsregister.
Notater (SSB) 2008/18

Antall sider:

30

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2858

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Brønnøysundregistrene (BR) og Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte fra 2004 endringer i arbeidsdelingen som til da hadde ligget fast siden 1995. Registermiljøene knyttet til Enhetsregisteret har etter hvert tilegnet seg kunnskap og kompetanse som går utover eget kontrollansvar. Blant annet har NAV Aa-registeret tilegnet seg bred kunnskap om arbeidsgivere og inndelingen av foretak i bedrifter, siden rapportering av ansatte skjer på bedriftsnivå. Enheten har også en betydelig kontakt med
arbeidsgiverne.

Våren 2007 tok SSB initiativ til å etablere en arbeidsgruppe med deltakere fra de tre etatene. Arbeidsgruppas oppgave var å se om en ny arbeidsdeling mellom etatene kunne bidra til en enklere hverdag for næringslivet, ytterligere heve kvaliteten på registrene samt effektivisere registerarbeidet. I notatet beskrives dagens ansvars- og arbeidsdeling, forslag til endringer i arbeidsdelingen og hvilke fordeler den nye arbeidsdelingen vil gi.