Peter Bøgh, Mette Haarstad, Ingunn Bothei (2011):

Embetsstyringen av Fylkesmannen

Oslo: Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Rapport 2011:4

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/embetsstyringen_av_fylkesmannen_difi_rapport_2011_4.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2011/04/embetsstyringen-av-fylkesmannen-difi-rapport-2011-4

Antall sider:

43

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2903

Disse opplysningene er sist endret:

6/6 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

På oppdrag av Utdanningsdirektoratet (Udir) har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) gjennomført en vurdering av Udirs fagstyring av Fylkesmannen.

Kartleggingen viser at styringen av Fylkesmannsembetene på utdanningsområdet har blitt profesjonalisert etter at Udir overtok ansvaret. Udir har lagt ned mye ressurser i å få til en god styringsdialog med embetene, noe som bl.a. har resultert i at styringsdokumentene i all hovedsak har funnet en god form, at ressurser følger nye oppgaver og at resultatkravene er tydeliggjort.

På bakgrunn av funnene fra kartleggingen har Difi imidlertid noen anbefalinger knyttet til videre utvikling av embetsstyringen:
• Videreutvikle embetenes rolle som faglig samarbeidspartner for direktoratet
• Fortsette arbeidet med å utvikle gode resultatkrav og måter å vurdere måloppnåelse på
• Økt oppmerksomhet på hvordan de ulike virkemidlene (veiledning, tilskudd, tilsyn osv) overfor kommunene virker
• Vurdere organiseringen av embetsstyringen i Udir
• Videreutvikle styringsmøten