Anette Kristiansen, Sidsel Søvik og Tormod Rødsten (2011):

Transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark – Forvaltning og organisering. En kartlegging.

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2011:10

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2011/10/organisering-av-transportinfrastruktur-i-andre-nordiske-land-difi-rapport-2011-10

Antall sider:

69

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2906

Disse opplysningene er sist endret:

26/10 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) foretatt en kartlegging av forvaltningen og organiseringen av transportinfrastruktur i Sverige, Finland og Danmark. Kartleggingen omfatter infrastruktur som i Norge forvaltes av Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystdirektoratet, dvs veg, jernbane, luftfart og havner/farleder. I tillegg kartlegges regulering og tilsyn. Det er bl a. sett på sammenslåing, utskilling av virksomheter, endringer i organisasjonsform, eierskap og begrunnelse for viktige endringer. Forskjeller og likhetstrekk i og mellom våre naboland beskrives og sammenholdes med Norge. Sverige og Finland organiserer store deler av forvaltningen i sammenslåtte virksomheter med ansvar for flere transportområder. Finland har gått lengst i å konsentrere forvaltningen i få virksomheter. Et særtrekk ved Norge er at alle sentrale forvaltere er organisert etter sektor, forskjellen er minst i forhold til Danmark. Målt i antall ansatte er forvaltningen større i Sverige og Norge sammenlignet med Finland og Danmark.