Hauge, Andreas Johan (2012):

NAV, styring i tråd med tidens krav

Universitetet i Agder: Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136500/Andreas%20Johan%20Hauge%20oppgave.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136500

Antall sider:

88

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3143

Disse opplysningene er sist endret:

13/5 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

I løpet av de siste tiårene har temaet organisasjon og ledelse blitt en del av vestverdens
popularitetskultur. Organisasjonsoppskrifter har det kommet stadig flere av og management
litteraturen vokste særlig frem fra slutten av 1980-tallet, men det er vanskelig å nøyaktig fastslå
når de forskjellige konseptene oppstod. Dette gjelder til og med de mest populære konseptene
som målstyring og total kvalitetsledelse. En av de meste berømte av resultatoppskriftene er:
Management by Objectives av Peter Drucker fra starten av 1950-tallet. In Search of Excellence
(1982) av Tom Peters og Robert Waterman var den første internasjonale bestselgeren. Hva
forklarer disse oppskriftenes salgssuksess? Denne oppgaven søker å fokusere på hvordan
implementeringen og adopteringen av to ledelseskonsepter i Ny Arbeids og Velferdsforvaltning
(NAV) foregår. Denne problemstillingen er relevant fordi NAV representerer ca en tredjedel av
statsbudsjettet og er en av de større organisatoriske omveltningene norsk offentlig sektor har
gjennomført noen gang. Videre er NAV-kontoret en fysisk integrasjon av offentlige tjenestene
hvor intensjonen er at alle brukere av NAV-tjenester skal gjennom èn dør. Dette vil da si at
tidligere statelige og kommunale tjenester skal ha blitt integrert i et partnerskap mellom alle
nivåer i kommune og stat. Dette partnerskapet blir særlig av mange fremstilt som en av de store
innovasjoner i NAV-reformen av 2004.

Ledelseskonseptene jeg har valgt å se på er Lean og Visitas. Lean er her et konsept tatt fra
bilindustrien som brukes for økt standardisering/effektivitet, mens Visitas er et
ledelsesstøtte/lederutviklings konsept.

Kort oppsumering av oppgaven: Denne innledningen kommer til å starte med en liten
introduksjon av NAV-reformen og intensjonen med den, her kommer jeg også til å skrive om de
relevante delene av NAV hvor konseptene blir brukt. I teorien kommer jeg først til å skrive om
NPM og post-NPM som jeg mener konseptene i NAV er preget av. Videre kommer jeg til å
fortsette med abyråkratisering, for så å skrive hvordan man har gått fra ledelse til styring, og til
slutt i teorien blir det litt om nettverk. I metoden kommer jeg først og fremst til og bruke Yin
sine fem steg for gjennomføring av min oppgave. I empirien kommer fokuset til å være på mine
to konsepter. Disse kommer jeg til å følge fra topp til bunn(fra direktorat og nedover), her
kommer jeg til å starte med adoptering og avslutte med implementering. I drøftingen kommer jeg
også til å starte med adoptering og avslutte med implementering.