Svarstad, Christine (2010):

Påvirker arbeidsbelastning og omfang effekten av deltakelse i en endringsprosess?

Universitetet i Agder: Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/136466/Christine%20Svarstad.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/136466

Antall sider:

95

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3152

Disse opplysningene er sist endret:

28/5 2015

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Masteroppgaven, med tema deltakelse, omfang og arbeidsbelastning i en endringsprosess er en kvantitativ undersøkelse utført ved NAV Skien, NAV Porsgrunn og NAV Bamble. I takt med de økende endringene organisasjoner stadig konfronteres med, øker litteraturen om hvordan en motvirker manglende oppslutning, og skaper en forpliktelse mellom de ansatte og endringen. I store deler av endringslitteraturen fremstilles deltakelse som den ultimate løsningen. Deltakelse omtales som en slags trylleformel som automatisk vil skape forpliktelse til endring dersom det benyttes, og det er denne direkte effekten jeg stiller spørsmålstegn ved i denne oppgaven. Er det virkelig slik at bare en lar de ansatte få delta i endringsprosessen, så vil de bli forpliktet til den? Vi lever i en altfor nyansert verden til å kunne hevde noe slikt. Deltakelse foregår ikke i isolasjon fri fra påvirkning, men derimot i samspill med en rekke forhold. I denne undersøkelsen har jeg tatt for meg to slike forhold som jeg antar vil ha stor innvirkning på hvilken effekt deltakelse får; arbeidsbelastning og omfang. Den konkrete problemstillingen for denne oppgaven lyder derfor: Påvirker arbeidsbelastning og omfang effekten av deltakelse i en endringsprosess? Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvilken effekt deltakelse får når den sees i sammenheng med endringens omfang for den enkelte og opplevd arbeidsbelastning. Ved bruk av spørreundersøkelser innhentes informasjon fra respondentene om hvor forpliktet de føler seg til endringen, og sees i sammenheng med hvor berørt de føler seg av endringen, hvor stor arbeidsbelastning de opplever, og hvor mye de har deltatt. Funnene i denne oppgaven viser imidlertid at både arbeidsbelastning og omfang påvirker effekten av deltakelse, og at reell deltakelse i seg selv ikke har en effekt på dannelsen av forpliktelse. Deltakelse må derfor sees i samspill med de forholdene som vil kunne påvirke deltakelsen. I tillegg har alder en positiv effekt på normativ forpliktelse, som tilsier at jo høyere alder, jo høyere normativ forpliktelse, mens utdannelse har en negativ effekt på affektiv forpliktelse, som betyr at jo høyere utdannelse jo lavere affektiv forpliktelse