Finn-Arne Haugen, Ingrid M. Tenge, Geir-Harald Strand (2019):

Evaluering av endringer i den offentlige forvaltningen av reindriften

NIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/7d7070d83b404db283054837fa5422ab/evaluering-av-endringer-i-den-offentlige-forvaltningen-av-reindriften-nibio.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forvaltningen-av-reindriften-er-evaluert/id2637016/

Antall sider:

39

ISBN-nummer:

978-82-17-02304-3

ISSN-nummer:

2464-1162

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3414

Disse opplysningene er sist endret:

25/3 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

I 2014 ble den offentlige forvaltningen av reindriften omorganisert. Områdestyrene ble avviklet og oppgavene overfør til Fylkesmannen. Områdekontorene ble samtidig en del av fylkesmannsembetene. Dette har gitt økt effektivitet i behandling av plansaker. Forvaltningsstrukturen fremstår nå som tydeligere for kommunene og annen offentlig virksomhet, men som mindre tydelig for reindriftsnæringa. Omorganiseringen ser også ut til å ha gitt den offentlige forvaltningen av reindriften økt legitimitet i samfunnet for øvrig. Det er imidlertid utfordringer knyttet til å opprettholde dialog med reindriftsnæringa og sikre medvirkning i forvaltningsprosessene.

Fylkesmannsembetene har valgt noe ulik organisering av denne delen av forvaltningen. Det er ikke grunnlag for å framheve noen spesiell modell som best. Evalueringen peker imidlertid på at det er viktig å opprettholde ordningen med områdekontor med geografisk nærhet til næringa. Dette begrunnes både med behovet for dialog, kompetanseutveksling, veiledning og at områdekontorene bidrar til å gi den offentlige forvaltningen av reindriften legitimitet i næringa.