Anniken Grønli Foss, Ingunn Botheim, Magne Langset (2018):

En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om kommunerettet samordning. Difi rapport 2018:13

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/delrapport_om_kommunerettet_samordning._en_analyse_av_inndelingen_av_regional_stat.pdf

Antall sider:

33

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3433

Disse opplysningene er sist endret:

11/4 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Rapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med kommunerettet virksomhet. Etatene som er valgt ut er Husbanken, IMDi, Bufetat og NAV. De fire virksomhetene har ulik inndeling av sitt regionale apparat. Hverken vår undersøkelse eller tidligere undersøkelser gir derimot grunnlag for å si at ulik geografisk inndeling på velferdsområdet gir store utfordringer knyttet til samordning regionalt. Det synes viktigere med likeartede og tydelige styringssignaler og gode møteplasser for samarbeid om prioriterte satsinger.