Trond Kråkenes, Magne Langset (2018):

En analyse av inndelingen av regional stat. Delrapport om regional utvikling og planlegging. Difi rapport 2018:12

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/delrapport_om_regional_planlegging_og_utvikling._en_analyse_av_inndelingen_av_regional_stat.pdf

Antall sider:

33

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3434

Disse opplysningene er sist endret:

11/4 2019

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Rapporten gir en vurdering av samhandling og endringsbehov for statsetater med virksomhet innenfor regional utvikling og planlegging. Etatene som er valgt ut er Innovasjon Norge, Fiskeridirektoratet, Statens vegvesen og Kystverket.

Undersøkelsen viser at felles struktur mellom fylkeskommunene og statlige samarbeidspartnere er en fordel i arbeidet med regional planlegging og utvikling. Samtidig fremstår lik inndeling for alle regionale statsetater hverken som realistisk eller ønskelig. Difi mener styring, fullmakter og ressurser er viktigere forutsetninger enn regional inndeling for deltagelse og gode samhandlingsrelasjoner mellom statsetatene og fylkeskommunene i arbeidet med regional samfunnsutvikling.

Videre er det Difis vurdering at statlige regiongrenser på tvers av fylkesinndelingen gir større samordningsulemper enn at de statlige regionene omfatter to eller flere fylkeskommuner så lenge etatsregionenes yttergrenser følger fylkesinndelingen.