Buland, Trond Hallgeir; Mordal, Siri (2019):

Evaluering av forskningsprosjektet Karriereveiledning for NAV-brukere i Buskerud

NTNU Samfunnsforskning AS

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://samforsk.brage.unit.no/samforsk-xmlui/bitstream/handle/11250/2639018/Evaluering%2bav%2bkarriereveiledningsprosjektet.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2639018

Antall sider:

51

ISBN-nummer:

978-82-7570-596-7

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3455

Disse opplysningene er sist endret:

20/3 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Med dette foreligger den endelige rapporten fra evalueringen av forskningsprosjektet om karriereveiledning i Nav Buskerud, som ble gjennomført i tidsperioden fra 1.9. 2016 til 1.9.2019. Evalueringen er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Evalueringen er primært en prosessevaluering, som basert på intervjuer med nøkkelinformanter og gjennomgang av dokumenter knyttet til prosjektet, vil vurdere ulike sider ved gjennomføringen av forsøket/forskningen. Vi peker avslutningsvis på ulike faktorer som vi mener kan bidra til at slike prosjekter kan gjennomføres med godt resultat.