Hansen, Jan Morten; Rotnes, Audhild Ninni (2016):

Drivkrefter for endringer av Kystverket. Hva driver frem endringer av Kystverket og kan de sees igjen i dagens organisering?

UiT Norges arktiske universitet

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/9396/thesis.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/10037/9396

Antall sider:

64

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3478

Disse opplysningene er sist endret:

24/3 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Tema for denne masteroppgaven er drivkrefter for endringer i Kystverket. Vi har i denne oppgaven et ønske om å se nærmere på hva som driver frem endringer av Kystverket, hvordan de begrunnes og om de kan finnes igjen i dagens organisering. Som grunnlag for å forstå organisasjonsendringene i Kystverket har vi valgt å gjøre dette med utgangspunkt i tre organisasjonsteoretiske prinsipper; Det rasjonelle-, det institusjonelle- og det nyinstitusjonelle perspektivet. De tre perspektivene bidrar med ulike forklaringer av hvordan endringene kan forstås. I og med at Kystverket er en del av en kompleks offentlig sektor, tror vi at perspektivene vil være med på å øke vår forståelse, samt hjelpe oss å begrunne de ulike drivkreftene og endringene i Kystverket. For å belyse problemstillingen har vi gjennomført dokumentundersøkelser og intervjuet informanter som har ledende stillinger i Kystverket. Våre funn indikerer at endringer kan begrunnes i flere av perspektivene og at de forstås forskjellig ut fra hvor i organisasjonen en sitter. Kystverket som en del av offentlig sektor er stadig i endringer. Kystverket som organisasjon ser ut til å ha gått fra en desentralisert styring til en sentralisert styring de siste 15 årene. Dette ser vi i stor grad kan begrunnes med forventninger og krav i omgivelsene til hvordan Kystverket er organisert og et tiltak fra Kystverkets ledelse for å være i forkant av det som vil komme av krav.