Spilling, Olav R.; Sarpebakken, Bo (2017):

Arenasammensetning og finansieringssystem for primærnæringsinstituttene : Alternativer for fremtidig organisering

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://nifu.brage.unit.no/nifu-xmlui/bitstream/handle/11250/2476301/NIFUrapport2017-16.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2476301

Kommentar:

NIFU-rapport; 2017:16

Antall sider:

52

ISBN-nummer:

978-82-327-0285-5

ISSN-nummer:

1892-2597

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3515

Disse opplysningene er sist endret:

8/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Denne rapporten er skrevet på oppdrag for Norges forskningsråd og drøfter arenaorganiseringen og basisfinansieringssystemet for primærnæringsinstituttene og alternativer for den fremtidige organiseringen av dette. Rapporten vil være et innspill til den pågående evalueringen av primærnæringsinstituttene. Opplegget for arbeidet og foreløpige resultater har blitt presentert i to møter med evalueringspanelet, 4. mai og 31. august 2017.