(2019):

NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-13/id2654109/

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4531

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: