Jan Solberg (leder), Oddbjørg Bakli, Solveig Løhaugen, Kjell Saghaug, Katarina de Brisis, Anne Katrine Rambøl og Liv Marit Sylliåsen (2007):

NOU 2007: 12 Offentlig innkreving

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d227cb9650824b288643ed2ea1c23941/no/pdfs/nou200720070012000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2007-12/id487555/

Kommentar:

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. september 2005
for å utrede offentlig innkreving, leverer med dette sin innstilling.
Oslo 6. november 2007

Antall sider:

242

ISBN-nummer:

978-82-583-0934-2

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4540

Disse opplysningene er sist endret:

23/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Den offentlige innkrevingsaktiviteten har hittil ikke vært gjenstand for en totalgjennomgang. Tatt i betraktning innkrevingens omfang i statlige og kommunale virksomheter, har det vært et behov for konkret kunnskap på området. Ved kongelig resolusjon av 21. september 2005 oppnevnte regjeringen et utvalg for å utrede den samlede offentlige innkrevingsfunksjonen.