Jon Karlsrud (leder), Magnar Aukrust, Jorunn Clementsen, Monica Furnes, Morten Hansen, Mette Birkelund O`Connor, Unni Kathe Ottersland, Arild Aaserød (2009):

NOU 2009: 20 Ny grenselov — Politiets grenseovervåking og inn- og utreisekontroll

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b9eed46314bb4a148ce002f5c9011a5e/no/pdfs/nou200920090020000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2009-20/id576868/

Kommentar:

Utredning fra grenselovutvalget oppnevnt ved kgl. resolusjon nr. 35 av 21. desember 2007.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 22. september 2009.

Antall sider:

148

ISBN-nummer:

978-82-583-1039-3

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, Sverige, Finland

NSD-referanse:

4550

Disse opplysningene er sist endret:

28/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Utvalget til å utrede og foreslå en lovmessig hjemmel for den sivile grenseovervåking og gjennomgå eksisterende riksgrenselov (Grenselovutvalget) legger med dette fram sin innstilling. Utvalget ble oppnevnt ved kgl. resolusjon nr. 35 av 21. desember 2007. Innstillingen er ikke enstemmig. Ett medlem går imot så vel flertallets utkast til en ny samlende grenselov som flere av reglene i den. Det er også to andre dissenser som gjelder enkeltregler og begrunnelsen for dem.
__________________________________________________

Grenselovutvalget legger med dette fram sin innstilling om grensene og tilsynet med dem og om kontrollen med trafikken over grensene. Utredningen munner ut i et forslag til en ny grenselov som når det gjelder inn- og utreisekontrollen har bekjempelse av grenseoverskridende kriminalitet og ulovlig innvandring som formål. Loven vil erstatte gjeldende riksgrenselov, som er fra 1950. Utkastets regler om grensepassering og personkontroll er for en stor del hentet fra utlendingsloven av 2008, men det innerholder også nye bestemmelser, særlig om overvåkingen av grensene og grenseovergangsstedene for å hindre omgåelser av kontrollen.

Utredningen består av følgende deler: Kap. 1 og 3 inneholder en oversikt over bakgrunnen for utredningen og de gjeldende ordninger, herunder Schengensamarbeidet og organisering av grensetjenestene i andre land. Kap. 4 og 5 omhandler de sentrale spørsmål knyttet til grenseovervåking og inn- og utreisekontroll, samt utvalgets vurderinger. Kap. 6 omhandler de økonomiske og administrative konsekvenser og kap. 7 inneholder utvalgsmedlem Otterslands generelle dissens og kommentarer til den. Kap. 8 og 9 inneholder merknader til de enkelte bestemmelser og lovforslaget.