Liv Synnøve Taraldsrud (Leder), Trygve Bergsåker, Tore A. Hauglie, Gry Nergård, Håkon Elvenes, Thom Arne Helleslia, Anne E. Nordbø, Rune Erstad, Vibeke Løvold, Harald Sverdrup, Unni Garberg, Benedicte B. Mælan, Bjørn Erik Thon, Anne Beate Hammerstad (2010):

NOU 2010: 11 Nemndsbehandling av forbrukertvister

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/e4f9814928b24c2bb275081067b130d9/no/pdfs/nou201020100011000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2010-11/id626064/

Kommentar:

Utredning av utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 27. november 2009.
Avgitt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 29. november 2010.

Antall sider:

108

ISBN-nummer:

978-82-583-1067-6

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark, Finland

NSD-referanse:

4557

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Det er et sentralt forbrukerpolitisk mål å legge til rette for god tilgang til effektiv og rimelig tvisteløsning. Forbrukersakene handler ofte om mindre beløp, og domstolsbehandling kan være kostbart og ressurskrevende. Gode klageordninger virker preventivt og stimulerer til å finne minnelige løsninger på tvisten, på en rask og rimelig måte for forbrukeren. Næringsdrivende kan gjennom deltakelse i klageordninger få incitamenter til å forbedre sine produkter og håndtering av klager, og til å unngå klager. Forbrukerklagene representerer dessuten verdifull informasjon om svakheter ved produkter, uriktige påstander i markedsføring, urimelige avtalevilkår, useriøse næringsdrivende mm., og kan bidra til å sanere usunne forhold i markedet. Det er ikke foretatt noen systematisk og helhetlig gjennomgang av det utenrettslige tvisteløsningstilbudet siden de første elementene i dette ble etablert for drøyt 30 år siden. En rekke forhold som beskrevet i det følgende tilsier at det nå bør foretas en slik gjennomgang. Dette gjelder særlig hvordan og i hvilken grad ulike vare- og tjenesteområder dekkes, og effektiviteten i saksbehandlingen.