Jon M. Hippe (leder), Cecilie Ask, Jorunn Berland, Jan Bjørland, Per Christiansen, Randi Flesland, Kristin Gulbrandsen, Ingebjørg Harto, Thore Johnsen, Lars Jonung, Tore Lindholt, Bente Rathe, Stein Reegård, Bent Sofus Tranøy, Karen Helene Ulltveit-Moe (2011):

NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser - Finanskriseutvalgets utredning

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/49ec0c14a20a40288332054176b26a1a/no/pdfs/nou201120110001000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2011-1/id631151/

Kommentar:

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. juni 2009.
Avgitt til Finansdepartementet 25. januar 2011.

Antall sider:

254

ISBN-nummer:

978-82-583-1076-8

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, USA

NSD-referanse:

4562

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon 19. juni 2009 ble det oppnevnt et utvalg som skulle vurdere det norske finansmarkedet, herunder av norsk finansmarkedsregulering, i lys av den internasjonale finanskrisen og erfaringer fra denne. Utvalget skulle beskrive de bakenforliggende årsakene til finanskrisen, og se på om det var særlige nasjonale forhold som bidro til utviklingen av finanskrisen i Norge. Utvalget skulle ikke utarbeide konkrete forslag til regelverksendringer, men peke på egenskaper ved eksisterende regelverk som ikke bør svekkes og på områder innenfor finansmarkedsreguleringen hvor det eventuelt kan være behov for forbedringer. Utvalget legger med dette fram sin utredning.